33.1 C
Nador
Ssebt 13 Yulyu 2024

Ha mamec ɣa tegged ad tesneqsed zi tidi deg unebdu?

Amxumbel n tidi, zeg imxumbal itteggen aṭṭas n usedḥi i yiwdan i di yella tidi. Ula kter i yiwdan itteddren deg imukan i di yella leḥmu aṭṭas. Maca nzemmer ad dd-nessenqes zeg umxumbel-a mala neḍfar mayen qqaren imussnawen.

Senqes zi macca yeḥman d lkafiyin

Aṭṭas n yiwdan sessen ɣir lqehwa ass amen yekmel, niɣ ttetten ca n maccat di yellan leɛṭur iḥarren ameknaw libzar niɣ d lfelfel iqqsen, maca asit n “webMed” iqqar belli ixess iwdan i di yella tidi ad aggʷjen x ddegg-a n macca minzi trenni di tidi. Asit n “men’s health” yeqqar ila iwdan ixess-asen ad ccen lxuḍret d macca mindi yella ẓẓenk d maccat ameknaw lluz d teɣyayr minzi senqqasent zi rriḥet taεeffant n tidi.

Yireḍ arruḍ asebḥan

Mala tyireḍ arruḍ yeḥsar ataf ttejjan leεwin wer ittenhezzi ca mamec i das-ixess. Mayen ittejjan tiddeɣt ad tedded aṭṭas. Aṭṭas n imussnawen qqaren ixess iwdan ad yirḍen arruḍ d imiriwen tiri ttwaggen s “lkettan” ḥsen εad. Niɣ llan ca n markat n warruḍ ttekksen arriḥet n tidi, qqaren-asen i ddegg-a n warruḍ “Anti-Smell Clothes”. Σawed qa kulur n warruḍ la d netta ɣer-s lhimmet-nnes, iwdan ixess-asen ad yirḍen arruḍ ɣer yella kulur innurẓem, maḥend wer issidif ṭṭya n tfuct, maci ameknaw kulurat i yeqqnen am uberkan… i dd-issadafen ṭṭtya n tfukt.

Dewwec s waman isemmaḍen

Aṭṭas n yiwdan itteɛjib-asen ad dewwcen s waman yeḥman, maca qa manaya irenni di tidi. Minzi aman yeḥman reẓẓmen tixubay timezzyanin ɣer-neɣ di arrimet-nneɣ, uca tidi tettcercur. S uya, ḥsen bnadem ad idewwec s waman isemmaḍen itteqqnen ddegg-a n txubay timeẓẓyanin. Imussnawen qqaren ila ḥsen bnadem ad issireḍ s ijjen ssabun ittekksen lbaktirya, minzi mala txelleṭ lbaktirya aked tidi, manaya ittic-dd ijjen arriḥet d taεeffant

Leḥmu n wemkan mani tellid, ɣer-s lhimmet-nnes

Maci marra yiwdan ɣer-sen klima, maca tzemmared ad tegged ca n tmeslayin minzi i ɣa teḥḍid tirɣi n arrimet-nnek. D amezwaru qqen tiburjatin s arrwaq maḥend ad wer dd-ittidef ṭṭya n tfuct. Mala tettwalid ad tenhezzed aṭṭas, ḥsen ad tejjed manayenni x ssbeḥ niɣ ar ɣa iggur ad teɣli tfukt. Gg ca n ṭṭebsi n wedfel zzat i ca n farfira, minzi ad iɛawed ɣer ufewwej d usesmeḍ n wexxam.

Kkes x-ak tidi, s ca n tebridin hewnent

Timijja (Ssalmiya s Teɛrabt niɣ Selvia) d ijjen marka n rrbiɛ tzemmred ad tesnenned aked waman, niɣ ad zzag-s tegged zziyt. Timijja tettεawan aṭṭas ɣer tikkest n tidi. Ula d lxell la d netta ittekkes tidi. Su ijjen tnayen n tɣenjayen n lxell x tuffut. Ijjen tɣenjayt s lxell acemlal, wenniḍen s lxell n tteffaḥ.

Mala walu qaε, raḥ ɣer weḍbib

Mala teḍfared marra tibridin-a uca walu, hiwa xenni ixess-ac ad traḥed ɣer weḍbib. Maca imussnawen qqaren aterras wer ittriḥ ɣer weḍbib ila mala teḥfa-as qaε. Iḍbiben zemmren ad senqsen zi tidi, x webrid n ca n tseynaf n lbuṭuks, niɣ bnadem ad igg apparasyu ḥuma ad ikkes lɣudad n tidi.

Tala: DW

Timaynutin

Fser-itt