25.1 C
Nador
Ttlat 23 Yulyu 2024

🔊 Geɛgeɛ a Zubida

Audio 6:47

“Awa yyurall yyarall, awa yyuralla buya” ammu i zi ibedda uɣennij… A das-iɛawed wi t-ittɣennajen tlata n twalatin, uca a das-dd-yesseḍfer “geɛgeɛ a Zubida, geɛgeɛ a zzmar-inu”!
Geɛgeɛ, neqqar-it i uɣimi s uberreɛ. Am ca n yijjen yeqqim x lkursi niɣ x lemṭarbat, yeḍleq i yexf-nnes, ibezzeɛ ifassen-nnes, niɣ yeksi ij ufus yegga-t adu ijiman, iɛemmed x-as, iberreɛ deg uɣimi-nnes… Neqqar-as “igeɛgeɛ”!
Azellif-a n uɣennij, ɛlaḥal wer dag-s bu ca n lmeɛna i dd-ɣa-ijebden wi yesḥessan, maca aɛawed-nni n “lalla buya” tlata n imuren, aked teyti n wallun tefsus, d ẓẓamar… tettejja imesḥessa ad rajan ḥuma ad qasen izli i dd-ɣa-yasen awarn-as. Xmi ɣa ikemmel yezli-nni, ad iɛawed uzellif-nni n uɣennij zi jjdid, aked ccḍiḥ d uhezzi n rrimet, minxef wer dd-ittɛiqqib ɛawed yezli d jjdid awern-as…


Xmi ɣa yali umeɣnuj niɣ d tameɣnujt x tdekkʷant i iwalan agdud i dag-sen ittfurrujen, wer ttilin mliḥ al ɣennjen “geɛgeɛ a Zubida”. D wenni d aɣennij i ked dd-tettali tɛejjajt n ccḍiḥ, itteɣrusa zag-s ujenna s uqeyyeḥ d uḥeyyeḥ d tlewliwin. S uya, merra wi yexsen ad yessefreḥ agdud i umi ittɣennaj, ittqanṭar-dd “geɛgeɛ”… Wer yeqqim wi wer t-iɣennjen, Zi Farid Nnaḍuri ɣer Ccix Munsi ɣer Farida n Lḥusima ɣer Tarwa n Ccix Muḥend ɣer Sellam Arifi ɣer Musṭafa n tireqqaɛ ɣer Miluda n Lḥusima ɣer Ɛebdelmula… Yiweḍ uɣennij-a a t-ɣennjen ula d imeɣnaj n teɛrabt am Ṭahur d Saɛida Caraf d Btisam Tisket d Ddawdi… amen yiweḍ ɛawed ad yexreg igmiren, ḥuma ad yettecher deg waṭṭas n imukan deg umaḍal. Kter ɛad umi dewlen inaẓuren ɣer-sen isem deg yiger n leɣnuj swiẓẓḍen-dd ɣer “geɛgeɛ a Zubida” s tmijja-nsen, amecnaw tameɣnujt talubnanit Miryam Faris…

Manaya ittejja iwdan ad xebcen x iẓewran n uɣennij-a, manis dd-yekka? wi t-ileḥḥnen?…

“Geɛgeɛ a Zubida”, wi t-yilan?

Aṭṭas n wawal i yettwannan x bab niɣ d lall n uɣennij-a. Ittɛawad Ḥmed Munsi i yettwassnen s wenqayṭi, deg yij n wemsawal yegga-t aked wetlibizyun n tmaziɣt zegga i yemmut Farid Nnaḍuri, yeqqar belli ttuɣa ttreyyaḥen netta d unaẓur Farid ɣer lqehwa n Ɛaluc, uca ittekk-dd x-asen ssenni yijjen qqaren-as Mimun, ɣer-s karru. Melmi ma yeɛdu-dd ssenni, ttuɣa yeqqar: “geɛgeɛ a Zubida”! Lexdenni, yenḍeq-dd Lmunsi -ɛlaḥsab min yenna s uqemmum-nnes- yenna-s i Farid Nnaḍuri: aqqa-c aɣennij yiwey-aneɣ-t-idd rebbi! uca derrben x-as.

Salaḥ Benseddiq i yettwassnen s Farid Nnaḍuri

Ɛlaḥsab min yura ɛawed Ɛebdesslam Lmusawi, yiwey-aneɣ-dd tḥajit n uɣennij-a zeggami dd-tebda. Ttuɣa din ij uterras ttlaɣan-as “lberraqi”, yedwel-dd zi Ddzayer, yufa ixef-nnes ccatent-idd leḥyuḍ di Nnaḍur. Iɛteq-it-idd Muḥend-nsen i ttuɣa iruḥen ɣer Uliman di lxemsinat, s yij n lmanḍa, zi ssenni, yesɣa zag-s ij ukarru d tserdunt. ttuɣa ittraḥ ɣer ssuq “Soko” (deg wemkan i idewlen d lmurekkeb lexxu), ikessi sselɛet i yewdan. Xmi ɣa iɛecca lḥal, ixekkʷa wemkan-nni zeg ikarruten, illa karru n Lberraqi, ittraja-t dinni, minzi netta iɛeddu ɣer kantina n “ssbenyuli”. Xmi dd-ɣa-yeffeɣ, ittaf dinni “Zubida” tettraja-t, ad iney x ukarru uca ad iraḥ ad irewweḥ, a t-tessiweḍ Zubida ar taddart, minzi nettat tesen abrid, tɛeqqel x-as!

“Zubida”, ttuɣa yeqqar-it Lberraqi i tserdunt-nnes. Lebda ttuɣa yeqqar-as: “geɛgeɛ a Zubida”. Iwdan mala qqaren “rra” i tserdan-nsen, ccatent-ent s ilekkuḍen, netta “Zubidda”-nnes yeqqar-as geɛgeɛ!

Wi ɣa igeɛgɛen mala wer tgeɛgeɛ Zubida i das-dd-ittawyen nnhar-nnes, i t-idd-yessawaḍen ar tawwurt n taddart… Wer dd-yusi ugeɛgeɛ illa i Zubida…

D wa d awal i dd-yelqeḍ wenqayṭi Lmunsi zi Lberraqi, yessiwel x-as netta d unaẓur Farid Nnaḍuri. “Geɛgeɛ a Zubida” i yellan d awal n “Lberraqi” aked tserdunt-nnes, rrin-t d aɣennij yekka merra legnus.

Mimunt n Serwan

Maca deg yij n wemsagar yegga-t arraḍyu n Lmanar di Biljik, aked tnaẓurt Mimunt n Serwan, aseggas n 2014, tenna dag-s belli d nettat i yellan d lall n uɣennij “geɛgeɛ a Zubida”. Ɛlaḥsab awal n Mimunt n Serwan, teqqar belli ttuɣa-tt deg yij n wurar di Farxan, tban-as-dd yijten dag-s aẓẓri, teqqim arendad-nnes deg wurar. Tenni ttuɣa qqaren-as Zubida. Tban-as-dd lexdenni axmi wer telli di ca, ɣer-s ca n imunas, uca tewwi-dd x-as izli-nni “geɛgeɛ a Zubida”, zeɛma berreɛ, tettud imunas!

Llɣa n “geɛgeɛ a Zubida”

Llɣa n uɣennij-a, yemmeksi-d zeg uɣennij n Samira Tawfiq “ya hala bi ḍḍif”. yettwaɛawed s wallun d ẓẓamar, yusa-dd iqess aked lalla buya.

Playlist:

Aɣennij n Samira Tawfik:

Timaynutin

Ɛebdelwaḥid
Ɛebdelwaḥid
Abdelouahid Hennu

Fser-itt