23.1 C
Nador
Ttlat 28 Mayyu 2024

“Freedom House” d tmesmunin-nniḍen, ttettrent ad rxun i Zzefzafi

“Ttrent tlata n tmurganin n yezrfan n wemdan d tigraɣlanin, zi lmexzen ḥuma ad snufslen i Naser Zzefzafi, min xef ḥekmen s ɛecrin n useggʷas. Zzefzafi, netta d amɣar n unhezzi n Arrif i d-iḍḍuqqẓen di 2016.

Tegga “Committee for justice” d “freedom House” d “Mena Rights groupe” ijjen tutra tecrek ɣer tyemmunt n tmetta imunen i yeqqnen ɣer uḥebbes amsuget (WGAD) ḥma ad teḥseb x Zzefzafi ila “aḥebbes-nnes d amsuget.”

Urin di tutra-ya ila “zegga i d-yudes asali n wayyur n remḍan, d lɛid ameẓẓyan, ssutrent timurganin-a zi tenbaḍt tameɣrabit ḥuma ad tennufsel i Naser Zzefzafi bla ca n tfada“, tessken-d ɛawed ila maḥend Lmuɣrib aqqa-t x yixef n useqqim n izerfan n wemdan i iḍefren i tmetta imunen di Genève, “s uyenni ixess-as kter zi ca n wakud i yeɛdan, ad ibedd aked uweqqer n izerfan n wemdan…”

Yeksi unhezzi n Arrif aṭṭas n tutriwin d tikunumiyin d tinamunin jer tkerziwin n 2016 d unebdu n 2017, ffɣent timeskanin-nnes timezwura zegga nɣin Muḥsin Fikri, asebbab n iselman.

Awern-as yeṭṭef lmexzen aṭṭas n imeɣnas, timesmunin wer ssinent cḥal nnumru-nnsen nican minzi ddewla n lmuɣrib wer d-issufeɣ ca nettat ca n nnumru d amaddud, azgen ameqqran-nnsen salan akud n leḥbes-nnsen.

Di yunyu n 2018, teḥkem lmeḥkama n Kaza x Zzefzafi s ca 20 n useggʷas, d inniḍen ula d nitni s ijjen lḥukem ittakkʷaḍ ar ɛicrin n useggʷas. Di 6 abril, tɛawed lmeḥkama tkunfirma lḥukem-a wa.

Teydar-d tamurgant n “Mena rights groupe” belli lmexzen “wer iweqqer ca tifadiwin n lmuḥakama iqaden, s uyenni lḥukem-nnes wer yelli d azerfan s isebdaden n uzref agraɣlan“. Tessken-d ɛawed ila “kksen i Zzefzafi tilelli-nnes minzi ttuɣa ittegg izerfan-nnes deg wawal d wegraw anefra d twaggit n tmesmunin.”

Deg ijjen tebrat i yessek deg useggʷas n 2018 ɣer uberlaman awruppi, minzi netta (ittsemma Zzefzafi) d ijjen zeg iqqimen ar umeggaru di tsemɣurt n Sakaharov deg useggʷas-nni “immel-d Zzefzafi belli netta yeṭṭef di tezreft d war-ddenf xelli yemsar x-as aṭṭas n ttaɛeddu”.

Tenna tayemmunt n tezreft: “maḥend ad yili ijjen wamun d adimukraṭ ixess labudda ad weqqren tasɣart deg ujemmuɛ anefra. Maca deg iseggusa imeggura lebda ttuɣa ittemsar ijjen uɛeṭṭel d amessugur maḥend ad tewwec tawzirt n daxel ttesriḥ-nnes deg wecrak di tmeskanin. Uca aqqa lḥerket kuntra i Zzefzafi d umussu n lḥirak n Arrif, d ijjen ddalil i yettraḥen deg yiger-a”.

Wer yeqqim ḥa ad neydar ila aṭṭas n imulliten isertanen d tmurganin n izerfan n wemdan, izwar-asen ttren zi ddewla n lmu$grib ad rɣun i inekraf isertanen n unhezzi n Arrif, maca ddewla lmuɣrib teqqar belli netta tweqqar isebdaden igraɣlanen deg uḥakem-nnsen.

Timaynutin

Fser-itt