21.1 C
Nador
Jjemɛa 21 Yunyu 2024

FNAA tsekk tabrat ɣar Buɛiyyac alaḥsab asidef n Tmaziɣt di nnekwet.

Tessek Tafidiralit tanamurt n tmesmunin Timaziɣin di Lmuɣrib (FNAA) ijjen tebrat ɣer Temɣart n useqqim anamur n tseqqar n yiwdan (CNDH). Amina Buɛiyyac, alaḥsab azref wis 20.04 i yeqqnen ɣer nnekwet tanamurt.

Asenfar-a, ikkes Tmaziɣt zi nnekwet, min yejjin aṭṭas n Imaziɣen kkren sɣuyyen x tikkest n Tmaziɣt zi nnekwet. Waxxa Tmaziɣt nettat d ires d unsib di ddustur Ameɣrabi.
Tabrat n FNAA tetter zzag-s zi. CNDH ḥma ad ibna ijjen lxezrat i zi ɣa seggden ixef wis 04 zeg uzref wiss 20.04. Ḥuma ad d-ssidfen Tmaziɣt di nnekwet tanamurt n Lmuɣrib.

Timaynutin

Fser-itt