26.1 C
Nador
Lexmis 30 Mayyu 2024

Ferḥat Mhenni ttɛeddan x-as di Paris

Agence Kabyle d’information

S ijjen uswieḍ yegg-it-id usit n siwel.info x facebook, yettwaḥsaben d asira aqbayli n ineɣmisen (Agence Kabyle d’information). Deg wass n 08/09 yus-d ijjen uḥudri, ittban d Adzayri issawal d Aɛrabfun. Isuɣuyyu x-as “ad tedder Filisṭin” ɛawed “ad t-neswedder“.
Ferḥat tuɣa yeggur weḥḥd-s, uca akid-s d-ixecc uterras-a i yexsen ad x-as ittɛedd. Maca zegga i d-usin lɣaci, netta yerwel. Lebda amec iqqar usit n siwel.info.

Ferḥat Mhenni (69 issgusa) izemmem ijjen ucetki ɣer upulis Afransis. Ameɣnas-a Aqbayli i yekkin leḥbusat di Lezzayer zi lebda ttuɣa aṭṭas n iwdan i x-as itthuddan maḥend ad t-seffan. Ula kter zeg wami i yeggin amussu n MAK ittettren maḥend ad tili Leqbayel d tamurt d tanimant.

Iqbaylien ttahamen ila ipulisen n Lezzayer ila nɣin mmis amenzu n Ferḥat Mhenni deg wazzareg n Clichy di Paris.

Timaynutin

Fser-itt