22.1 C
Nador
Ttlat 28 Mayyu 2024

Didier Drogba yexs ad yedwel d arayes n tmunt n tcamma n uḍar di tmurt-nnes

Didier Drogba.
Tateswirt : BBC

Le Rifain

Yenna Didier Drogba, i ttuɣa yellan d amirar n čamma n uḍar n tmurt n Côte d’Ivoire belli netta yessers ḍḍusi-nnes bac ad irecceḥ ixf-nnes ad yedḥa d arayes n tmunt n čamma n uḍar di tmurt-nnes.

Drogba i ilulen di Abidjan ass n 11 mars 1978, yenna deg wawal-nnes belli netta walli d arayes i zeg-s, maca yecqa-t min tettedder tirart n čamma n uḍar di Côte d’Ivoire. yenna belli čamma-nneɣ wer telli di ca, a negg tizemmar maḥend a negg ijjen tnukkra deg yiger-a.

Yerni Drogba yenna: Usiɣ-dd maḥend ad ssilyeɣ čamma n Côte d’Ivoire, a das-rreɣ min dayi-tewca čamma-ya di tmurt-inu.

Awarn i umi mmersen ḍḍwasa, tayemmunt n yestayen (lintixabat) ɣer-s xemsa n wussan uca a x-asen dd-terr.

Aked uɣezdis n Drogba, dinni tnayen nniḍen ssersen ḍḍusi, ijjen zeg-sen d Idriss Diallo, i ttuɣa ittnuben x arayes i ttuɣa dinni qbel, d Sory Diabaté i yellan d nnayeb n arayes i dinni lexxu.

Timaynutin

Fser-itt