19.1 C
Nador
Ttlat 21 Mayyu 2024

David Alvarado d Aseppanyu yura x lḥirak n Arif

Amazon: ISBN-13: 978-8490973769 / ISBN-10: 8490973768

Yessufeɣ‑dd umari David Alvarado ijjen udlis iumi yegga izwel “De Abdelkrim a los indignados de Alhucemas”. (Zi Ɛbdelkrim ar aɣewweɣ n Lḥusima).

Yenna Alvardo deg yijjen ubidyu yefsar‑it di Youtube:

“Rif de Abdelkrim a los indignados de Al hoceima”. D ijjen udlis i yessawalen x unhezzi i yettwassnen s lḥirak, aɣewweɣ i yekkren x tfarɣi n leḥkam.
x umeɣrabi iqeḍɛen layas zeg ixarriqen n wawal i das-yettwawcen di tefsut taɛrabt, i wer yiwiḍen ad tessiɣ tfawt x yijjen jjihet ɣer‑s amezruy d twengimt‑nnes weḥd-s. Amezruy n uɣewweɣ, d udafeɛ deg wussan n Ɛebdelkrim, niɣ d aseḥqar deg iseggʷusa n iqebbarn 58, 59.
D min xaf‑sen yessek Hassan 2, iseggʷusa n wexfif, di jjiht-a i xef tekka tezli, walli manis i dd-ɣa yekk ca. tawwurt n arzeq n jjihet-a, nettat weḥd-s d ,,Lkif d Trabandu d tmenyat n imenneɛraq”. D ijen wedlis di ɣa nefhem amussu Arifi, ɛawed d abrid ittallɣen di Lmeɣrib n wass-a.

Adlis‑a wenni yexsen a t-iɣar, a t-yaf di Amazon s furma Digital, ura di lkiɣeḍ.

Timaynutin

Fser-itt