33.1 C
Nador
Ssebt 13 Yulyu 2024

Cwayt x tudert n Ceɛṭuf (Ḥmed Lbeɣdadi)

Aked Mudrus, Muḥemmed Nnaḍuri, Farid Nnaḍuri, Ḥamid Temsamani, Mimun Anqayṭi, Mimun n Selwan d waṭṭas nniḍen, Nettaf Ḥmed Lbeɣdadi niɣ amek yettwassen s Ceɛṭuf. Qqaren belli d netta d amezwaru i dd-issidfen Banjo deg uɣennij Amaziɣ n Arrif. Mani ttuɣa Aɣennij Arifi yeggur s wallun d ẓẓamar waha.

Maca min iɛna Ḥmed Ceɛṭuf ?

Ilul Ceɛṭuf deg Ifarxanen (tma n Mlilet) deg useggas n 1932. Min iɛawnen artista-nneɣ ad innurẓem x iɣennijen Ispunya i ttuɣa yellan di Mlilet. Ceɛṭuf yebda ad iɣennej zeg useggas n 1954 isxeddamen deg iɣennijen-nnes ca n imassen ameknaw Banjo.

Ceɛtuf yekka aṭṭas n imukan, am tneddam n Lmuɣrib d Legzayer. Izemmem iɣennijen-nnes di Arradyu n Tmaziɣt. Awern-as wer iqqim ca ittɣennej, iraɣ ad izdeɣ di tegzirin Tiknariyin ar mani yewwi Rebbi buḥbel-nnes deg useggas n 2008. Tteɛqalen iwdan umi itteɛjib Ceɛṭuf s iɣennijen-nnes x Arriḍa d tmijja-nnes yecnin.

Min xef iɣennej ?

Aṭṭas n imeɣnaj ttuɣa ttɣennjen yezlan, aked tamja d wallun. Ceɛṭuf yettwassen s rebɛa n iɣennijen. Jar kṭer aɣennij n « Mimunt » ittwazemmen deg useggas n 1955 di Rrbaṭ. Iqqar dag-s :

«  a Mimunt, a Mimunt mihelliken

a lebhut n temẓi i wi cem-isbuhliyen ?

Ad ksiɣ ssinyet a zzag-s alyeɣ ddruj

Lkas i ɣa iwḍan a zzag-s alyeɣ ddruj

Lkas i ɣa iwḍan, lqa-t cem a Xedduj

Ad ksiɣ ssinyet teccur ar tqemmunt

Lkas i ɣa iwḍan, ksi-t cem a Mimunt »  

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt