22.1 C
Nador
Ttlat 28 Mayyu 2024

CSMR n Paris iggur ad tegg ijjen ubeddi x wektay n tmettant n Muḥsin Fikri

CSMR n Paris

Tagrawt n Paris n uswizi akked unhezzi ayududan di Arrif, iggur ad tegg ijjen ubeddi deg wazzareg n Teyduda di Paris, ass n 31 Kṭuber 2010, zi tseɛɛet n rebɛa ar setta. Abeddi-ya ittas-d deg wektay wis rebɛa n tmettant n Muḥsin Fikri. Ittas-d ɛawed, maḥend ad netter asnufsel n inecraf n Arrif ig illan di leḥbusat n Lmuɣrib.

Tayrawt n Paris, nnan-d ila inecraf n Arrif, wer ggin walu maḥend ad ttwaṭṭfen. Mamec i tettetter ad d-rxun i merra inekraf. Aked manaya tzemmem tagrawt n CSMR n Paris, aseɣdi n Ifransisen alaḥsab weraweqqer ig ittegg lmuɣrib x tseqqar n wemdan, d umeyyek-nnsen x maanaya. Ttwekkaden ɛawed ila ixess merra imeɣnas di Fransa ad nhezzen maḥend ad snufslen i inecraf n Arrif.

Timaynutin

Fser-itt