25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Cirin Abu Ɛaqleh : Min teɛna tamesqadt n Al Jazeera i yenɣin di Jinin ?

Yenna usiweḍ n tracca n Al Jazeera, belli tamesqadt-nnes deg ugeddim uɣelluy (West Bank) Cirin Abu Ɛaqleh, nɣin-tt s uqerṭas n lɛesker Israyiliyen di Jinin, maca aɣezdis Aysrayili iqqar ɛawed aqqa nettat tettwaneɣ awerni ijjen ubeddel n uqerṭas jar Ifilisṭiniyen d Israyiliyen.

Maca tawzirt n seḥḥet Tafilisṭinit tenna belli Abu Ɛaqleh temmut awerni i igezzimen i ttuɣa dag-s di jjihet n uzellif wami ila xsen Israyiliyen ad adfen ɣer Jinin.

Tracca n Al Jazeera tessken s uḍaḍ ɣer lɛesker Israyiliyen, tenna-d belli ttuɣa qessent-id ɣer tamesqadt-nnsen « nican ». Tessiwel aked ca n cchud i yennan belli aqqa ijjen « unegmar iqqerṭes Cirin ɣer wudem, waxxa ttuɣa tyireḍ ijjen lkask d ijjen warruḍ i zi ittwaɛqalen ineɣmasen ».

Min teɛna Cirin Abu Ɛaqleh ?

Tlul Cirin Abu Ɛaqleh di Yennayer 1971 di Lqudes, teffeɣ-d zi temzgyida n munxat Al Werdiyyah di Bayet Ḥaninah di temdint n Lqudes, nettat d Tamarikaniyt.

Deg umezwaru, teɣra tahendast di tesdawit n tussniwin d tatiknulujit deg Wurdun, zi senni traḥ a tɣer taɣemsa, mani teksi Bakaluryus di tneɣmast d tɣemsa di tesdawit n Lyarmuk Tardunit, taẓlayt-nnes ttuɣa-t d taɣemsa yettwarun.

Zegga i tsala tɣuri-nnes, tedwel-d ɣer Filisṭin, texdem deg waṭṭas n arradyawat, zzag-sen « imesli n Filisṭin d ttlibizyun n Ɛemman » maca deg useggas n 1997 traḥ a texdem aked Al Jazeera awerni ijjen useggas zeg wami i tettwagg, mani i tt-ttuɣa nettat zi tasalt tamezwarut n imesqaden-nnes.

Abu Ɛaqleh texdem s waṭṭas x umseksi i ttuɣa yellan jar Israyil d Filisṭin di tmura ittwaḥewwsen kṭer zi 25 iseggusa.

Deg ijjen wawal i ttuɣa tewca i tracca n Al Jazeera, ila tenna Abu Ɛaqleh ila Israyiliyen ttuɣa lebda ttahamen-tt belli tsewwar ca n imukan n tɣellist, mamec ila ttuɣa zi lebda tettaca ila ttqessasen-tt-id ɣer-s.

Abu Ɛaqleh texdem x uɣewweɣ Afilisṭini i yebdan aseggas n 2000, d uḥewwes Aysrayili i Jinin d Tulkaram aseggas n 2002, d tyyita i yecca ugeddim n ɣazza.

Abu Ɛaqleh nettat d taneɣmast Taɛrabt d tamezwarut i yudfen ɣer leḥbes n Ɛasqalan deg useggas n 2005, mani temmelqa aked imeḥbas Ifilisṭiniyen i ttuɣa yettwaḥebbsen aṭṭas di leḥbes-nni.

Tɛawed Abu Ɛaqleh ila twasit-a nnes ɣer leḥbes teqqim dag-s aṭṭas, ula kṭer wami teẓra ca n imeḥbas i yekkin ɛecrin iseggusa di leḥbes.

Zegga ttuɣa timeqqanin Tiqaṭariyin-Timesriyin dewlent mliḥ, tedwel tracca n Al Jazeera txeddem zi Lqahira, tixḍar Al Jazeera bac ad tili Abu Ɛaqleh d tamezwarut i d ɣa issiwlen zi Lqahira di yulyuz i yeɛdan.

Deg ijjen uvidyu i d-tegga nettat di kṭuber yeɛdan, zegga teɛda 25 iseggusa x zeg wami tennurẓem Al Jazeera, tenna Abu Ɛaqleh « ixareɣ ad iliɣ d taneɣmast udseɣ i bnadem. Iqqse xaf-i ad beddleɣ zi tilawt, maca beɛda nec ttuɣa zemmreɣ ad asen-ssiweɣ ssuṭ-nnsen i umaal amen yekmel… Nec d Cirin Abu Ɛaqleh ».   

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt