24.1 C
Nador
Letnayen 2 Kṭuber 2023

CATEGORY

Tasertit

Aɣewweɣ n Arrif: tiggezt tecreḍ arrimet d twengimt

Deg useggʷas n 2016, aɣewweɣ n Arrif issenhezz leḥkam di Lmuɣrib. Yedwel Naser Zefzafi d zamul n tutriwin-a tinamunin d tsertanin. Yemsawal, baba-s i...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersiggʷed ». Ijjen...

Artistat n Yiṭaliya dag-sen amnus wami geɛɛden ifusiyen ɣer leḥkam.

Jar ulaɣi ɣer tnezbayt, d uttebheḍ d ugernez, artistat n temyzirt, zi merra tisatin wer ucin minzi tteblan, aked wami wwḍen ifusiyen ɣer leḥkam...

Mahsa Amini : Taḥudriyt iruḥen ad tessara di Tehran, tedwel-dd d lxecbet.

Wami temmut ijjen tḥenjirt d Takurdiyt-Tayranit zegga i tt-ṭṭfen ipulisen n « l’ircad » manaya yuru-dd aṭṭas n uxeyyeq di tmurt n Yiran ; taḥudriyt-a ila tella...

Aselmed n Tmaziɣt: Ma s tidett yella niɣ d axarriq waha?

!Tettɣima taneṭṭuft (bilan) n uselmed n Tmaziɣt teḍɛef qbala, deg umezwaru, tus-d tawzirt n uselmed nnan-d belli wer d-ittikkʷiḍ aseggas n 2009-2010 a tili...

Mamec temsar i twaɣit n imenneɛraq i ixsen ad negzen fruntira n Mlilet ?

Fruntira n Mlilet d tenni ibeṭṭan tnayen n yimaḍlanen, ttexsen imhajaren a tt-ẓwan s minzi mma. Waxxa sizzlen idammen amen yuqen amenɛad di Nnaḍur. Deg...

Ma s tidett msuluḥen iḥewwasen aked Wafrika?

Iggur ad iraḥ, Philipe ajellid n Biljik ɣer Ukungu i twalat tamezwarut (d ijj n tmurt i iḥewwsen lejdud-nnes), maḥend ad iɛawed ad yerẓem...

Setta n iseggusa teqqen i usuḥufi Ɛumar Rraḍi.

Lmeḥkama n listinaf tameɣrabit teḥkem s setta n iseggusa x usuḥufi Ɛumar Rraḍi s ttuhmet n « akerfes asiksi d ucekkem ». Rraḍi, ittagi x ddegg-a n...

Sliman Rrisuni, wtin-t s xemsa iseggusa n leḥbes teqqen

Teḥkem lmeḥkama llilet i yeɛdun s xemsa iseggusa n leḥbes teqqen x usuḥufi Sliman Rrisuni, zegga ttuɣa x-as teḥkem lmeḥkama tamezwarut ass n jjemɛa...

Ssaɛudiya tettnurẓum x umaḍal, ma d ameggaru n Twehhabit ?

Tettwassen tamurt n Ssaɛudiya s upiṭrul. Zzag-s tegga aṭṭas n igelwan i tserref bac ad tefser Tawehhabit deg umaḍal, tameggarut-a d ijjen tebridt d...

Amineh Kakabaveh: Tameɣnast zeg idurar n Kurdistan ɣer uberlaman Asiwidi

Tedwel Amineh Kakabaveh, i ttuɣa yellan d tameɣnast d Tapicmargit (zi Picmirga), d ssut n Ikurdiyen d imeḥbas d tmeɣnasin Tiranyin deg Uberlaman d...

Timaynutin