18.1 C
Nador
Larbeɛ 22 Mayyu 2024

Ca n imerzuten d Israyliyen : “nufa ijjen usafar ad ireẓ ifadden i Kuruna”

tala : Wikipidiya

Tefsar-d tasdawit Taɛibrit di Lqudes ila wwḍen imerzuten-nnes ḥma ad ggen ijjen twafit d tameqqrant di tussna n mamec ixeddem Kuruna. Nnan luxa zemmren ad ssxdmen ijjen usafar yettwassen zeg issgusa n sebɛin ḥma ad rẓen ifadden i kuruna.
Yenna-dd amɣar n imerzuten di tesdawit-a ila asafar n Tiku Finufibrat d ijjen ddwa yettwassen ittekkes tadunt zeg idammen. Ddwa-ya isbedda abirus n kuruna, ittjeyyaf-it.

Ufin imerzuten ila abirus n Kuruna irenni tadunt di tarut mani izemmar ad immsaru din ubirus, ddwa-ya icemmeḍ tadunt-nni di tarut di ca n ussan udrusen.

Timaynutin

Fser-itt