25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Ca n 17 ihelken s Kuruna di Ddriwec d spiṭar ɛad wer yerẓim

Lerifain.fr

Ddriwec ittwazemmem dag-s iḍennaḍ 14 Kṭuber ca n 17 n waddaden d jjdid. Xenni ad yaweḍ waddad ar 116 ihelken zeg wami i d-iban Kuruna. Inni ihelken bḍan x Ben Ṭiyyeb d Ayt Mayet s ijjen waddad, tnayen di Buḍinar d Tazaɣin. Mamec ittwazemmem tlata n waddaden di Lekbdani. Jar i 116 nni i d-ibanen di Ddriwec, 66 ggenfan d 48 ɛad ksin abirus-a wanita.
Ageɛɛed n imehlak s Kuruna di Ddriwec d spiṭar igga ma ad t-reẓmen ɛad. Ddriwec d anict min t-iqedden ittedder bla spiṭar. Ca n imeɣnas zi ssandikat nnan mala walu ad nhezzen maḥend ad ɛebbẓen x iwdan n seḥḥet ad t-reẓmen.

Timaynutin

Fser-itt