14.1 C
Nador
Lḥed 14 Yebril 2024

Bridger, d aḥenjir issenjem ultma-s zeg izeɛɛifen n ijjen weqzin immuzzar

Bridger d weltma-s

Tedwel tḥajit n Bridger (bu setta issgusa di buḥbel-nnes) kessin-tt merra jjurnalat n umaḍal. Aḥenjir-a ig issenjmen weltma-s i x-as imeẓyen zeg ijjen uqzin immuzzar, xenni izeɛf-it weqzin-nni x wudem-nnes ijja dag-s ssikatrisat. Waxxa amenni, iṭṭef deg ufus n weltma-s ar mani i tt-isserwel zeg weqzin-nni.
Bridger inna : “fekkreɣ ila mala ca n ijjen zzag-neɣ ad immet, wer ittili ɣir d nnec ɣa immten deg wemkan n weltma”

Timaynutin

Fser-itt