21.1 C
Nador
Jjemɛa 21 Yunyu 2024

Briṭanya ad tssenter simana id ɣa yasen ad tejju deg iwdan

Lidara n MHRA tabrṭianiyt tessufeɣ-dd ijjen arruxsa n wampan i bakuna n Corona BNT162b2 n BioNTech d Pfizer.
s manaya izwaren Ibriṭaniyyrn i EU d USA. ucin tfawt tarbiɛt i Bakuna.

D tta d arruxsa tamzwarut di tmur,t idd ɣa yffɣen yallah awarni tbeddarjt wiss 3 n ujarreb n bakuna. Ɛla ḥsab min tenna lwizara n seḥḥet tabriṭanit, ad bdan ad jjun zi simana id-yusin.

Tala: Deutschlandfunk

Timaynutin

Fser-itt