14.1 C
Nador
Lḥed 14 Yebril 2024

Aselmed n Tmaziɣt: Ma s tidett yella niɣ d axarriq waha?

!Tettɣima taneṭṭuft (bilan) n uselmed n Tmaziɣt teḍɛef qbala, deg umezwaru, tus-d tawzirt n uselmed nnan-d belli wer d-ittikkʷiḍ aseggas n 2009-2010 a tili aqa-tt di merra iswiren n uselmed amenzu. Maca ayenni wer ɣer-s wwiḍen qqaɛ, maca aya yugur s tindeffart, dewlent timzgidawin i yessɣuran Tmaziɣt d nnumru n imeḥḍaren ḥa min ittɛeqqab ɣer deffer.

Ar lux wer din bu ca n tɣuri d tmaddudt tessawal x tnaṭṭuft n usemled n Tmaziɣt, la zi tewzirt s ixef-nnes niɣ ula ɣer usinag ageldan n tussna Tamaziɣt, acrik n tewzirt deg usenfar-a, maca min data itticen inni ixeddmen deg yiger-a ittawi-aneɣ ɣer waṭṭas n tillas.

Deg yiger-a, yenna Ɛli Gwilal, aselmad deg wammas anemnaḍ d usmuttegg di temdint n Inzeggan, belli nnumru n imeẓlayen deg uselmed n Tmaziɣt, wer yeɛdi bu ca n 1200 n uselmad, minzi ixes ad yini belli qa timezgdawin i di ssɣurant Tmaziɣt wer yeɛdi 1200 n temzgida n tɣuri, ittsemma yalleh 15% zi temzgidawin merra. Yerni yenna belli aya yeḍɛef bezzaf.

Maca mala tigmiḍi n uselmed n Tmaziɣt teḍɛef qbala deg uselmed amenzu, nettaf, amek yeqqar lebda Ɛli Gwilal, ila twasit-nnes deg uselmed asinan d wenni n ukulij, d uselmed amezwaru, d usmuttegg azzulan, wer yelli qqaɛ, mamec Tmaziɣt qqaɛ wer tt-slemmiden i tarwa n lxarij.

Deg uselmed i yuɛlan, din tabridt n tɣuriwin Timaziɣin di xemsa n tɣiwanin, aqqa-tt deg Ugadir, Fas, Anfa, Nnaḍur d Wujda, mamec ɣer-s master deg Ugadir, Fas d Nnaḍur waha, mamec i dinni tabridt n usmuttegg n Tmaziɣt di tmenya n wammasen inemnaḍen n uselmed d usmuttegg, zi 12 idsen.

Tawzirt n uselmed tettegg 400 n wemkan i Tmaziɣt kul aseggas, maca Gwilal yettwala belli wer nzemmer a nɛemmer lxawi waxxa nessili imukan ɣer 1200, minzi din ijjen lxawdi ameqqran.

Ḥma a nessuref tiɛenkraf-a, yettwala Gwilal belli ixess ad din yili ijjen wegraw ad ismun merra imladafen n uselmed n Tmaziɣt, zi tewzirt ɣer usinag n Tmaziɣt d tmesmunt n iselmaden n Tmaziɣt, d isertanen d inni ixeddmen di tmesmunin, bac ad tili ijjen tmuɣli ɣer zzat, a d-terr x merra min ixessen deg yiger-a.

Mamec yeqqar belli qa din xirebbi n ifessayen ilaq ad dag-sen nfekker, am beddu n uselmed n Tmaziɣt zi sennej (aselmed asinan) maci zeg uselmed amenzu amec tteggen lux.

Yerni yenna “tidaliwin i yellant di llisiyat qell s waṭṭas zeg inni i yellan deg uselmed amenzu, manaya ixes ad yini iselmaden n Tmaziɣt i ɣa neḥwaj bac ad yili usmata n Tmaziɣt qell s waṭṭas.

“Mala nebda nessɣara Tmaziɣt zeg usinan, a ɣer-sen nerni iselmaden i tt-islemmaden deg uselmed amenzu, d imufaɣ i d-ɣa-iffɣen zeg wammasen inemnaḍen n uselmed d usmuttegg ataf ad yejj aselmed n Tmaziɣt ar bakalauriya s 100%”. I yenna Gwilal i Hespress.

Ddegg-a n tmeslaut iggur ad yejj asmata n Tmaziɣt ad yebda zi sennej ar wadday, ihwen a tt-nessɣer di merra iswiren, mamec yenna belli iselmaden i yessɣaran Taɛrabt d Tefransist ixess ad slemden Tmaziɣt deg uselmed amenzu.

Tala: Hespress.

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt