27.1 C
Nador
Ttlat 23 Yulyu 2024

Asaray anamur n Lḥusima.. Amsagar n ucal d waman ixeṭṭfen tiṭṭawin

tmuɣli x usaray

Ijjen waẓli ittudum-d, ittic-as i unerzaf ijjen tmuɣli tecna jar tisekla n umerẓi niɣ n tayda. Aked wanya n tesfifin n lebḥer di twalat d icten. Aked cek tettwalid iyerẓiẓen ttrakkʷalen ɣer lmergeḥ-nnsen d nitni tteggwden zeg inni i d-yusin, d cek tettwlid iselman imeqqranen ttiraren deg wammas n lebḥer. D  manaya i tzemmred ad teẓred deg usaray anamur n Lḥusima, i d-yusin x uɣelluy n ubilaj n Lḥusima s ca n ikilumiṭren. Di lwest n teqbilt n Ibeqquyen.

« Ttaseɣ-d ɣer wemkan-a lebda, ttbeddiɣ x tqiccet n wedrar, jar tisejjua n tayda. Xezzreɣ di tesfifin n lebḥer, axmi qqarent tiḥuja wer dasent-ifehhem ḥedd ɣir imezdaɣ ». Ca n wawalen yenna-ten Ḥmed, ijjen zeg inni izeddɣen Ayt Bufraḥ, i yennumen ittas-d kul simana ɣer usaray anamur n Lḥusima. Yettwaḥsaben zi tmeḥdayin tigamanin timeqqranun x cceṭṭ n lebḥer amerwasu di Arrif.

Asaray dag-s 48 alef n uhikṭar, zzag-s 19 alef n uhikṭar d lebḥer, dag-s abarru n markat n imudar d iselman. Mamec iyeddimen-nnes uɛlan s 747 imiṭrawen x tzeqqa n lebḥer. Asaray ibedda-d zeg weftas n Tala Yusef, x ccerq, ittakkʷaḍ ar weftas n Cala iris. Zeddɣen dag-s ca n 15 alef n imezdaɣ, i yettɛicen s tarwesa n wulli, minzi amkan merra d idurar yeqseḥ ḥedd ad dag-s icrez ca, kkes zzag-s ɣir zzitun, tasliɣwa d tazart.

Asaray dag-s ɛawed ca n 60 n marka n yejḍaḍ, zzag-s buɛemran umi qqaren arrayes n lebḥar, ittɛic s ca n 16 n tyuya di jjihet-a. D waṭṭas n markrat n iselman akid-sen ula d iɣemmuyen. « Tayda n tmurt d tasebḥant, maca yettwaẓẓu s ufus n furisti ». Yeqqar Yeḥiya, ameksa iwweḍen settin iseggusa di buḥbel-nnes, iddren tudert-nnes amen tekmel jar tisejjura n wemkan-a ittadfen di teqbilt n Ibeqquyen. Yerni yenna ɛawed s usḥissef « tisejjua i ttuɣa da zic, wer yeqqim zzag-sen aṭṭas, ameknaw imerẓi, faḍis, ari d uzemmur ».

kartiyya n usaray anamur n Lḥusima

Zeg uɣezdis-nnes yettwala Ḥusam, ijjen ig izeddɣen di tegrawt n Arrwaḍi, i yudsen i usaray, belli din ijjen usinef yettḥada raq-a ajyugraf ɣer tella ijjen lhimmet d tameqqrant zeg uɣezdis awennaḍ, ademsan d usari. Manaya tthuddan x-as s tarwesa d tyerma tiɛeffanin, afraḍ i neṭṭaren amenni waha, merra manaya itthudda x usistim ayikuluji d umyanaw (diversité) abyuluji i zi tettwassen tmeḥḍiwt.

Asaray d ijjen wemkan ttasen-d ɣer-s aṭṭas n midden i ttexsen asari n idurar d lebḥer, maca amxumbel i din zzat-s, ibriden wer llin. « Maci ɣir d asaray waha, aqqa d jennet s nnej i tmurt ». D wa d awal i yenna Yunes, d netta ittas-d twalat tamezwarut-nnes ɣer-s zi Nnaḍur, yenna aqqa bnadem ixess uɣil ad d-yas ɣer imukan-a maca amxumbel n webrid.

Yerni yenna « waxxa tibridin qesḥent maca urid d amxumbel di tidet, minzi bnadem izemmer ad isseɛda lweqt d asebḥan, d netta yeggur x iḍaren ḥuma ad iẓer imukan-a istahllen, kulci ggwjen x ẓẓga n ṭṭumubinat, merra imukan i yettilin ggwjen x bnadem, ḥeṭṭan tuɛzaryet-nnsen ». i yenna beɛda netta.

Zeg ijḍaḍ ittɛicen dag-s

Ɛebdellaṭif izeddɣen deg Ayt Bufraḥ, d wenni ittexsen aṭṭas ad d-yas ɣer usaray, d ticri jar tisecla-nnes, ittɛawad-aneɣ d netta izmummug : « tameḥḍiwt-a g-s aṭṭas n imudar, ameknaw ikeɛben, ilfan d wuccnan » irenni d netta issawal x uccnan « Tuɣa izzar-ayi ẓriɣ ijjen wuccen ca n 10 iseggusa zeg wami, maca wami dasent-nniɣ i ca n imeddukal wer uminen, minzi uccnan-a nqaḍan zi Lmuɣrib ».

Yerni Ɛebdellaṭif min ɣer tella ca n 63 iseggusa, yenna « aɣawas n Amuddu i d-iɛeddan x ttlibizyu, isewwer-d ca n setta iseggusa zeg wami uccen afrikan da, isewwer ca n tlata zzag-s, ittsemma amuder-a ɛad yella di Lmuɣrib, aqqa-t deg usaray anamur n Lḥusima »

zeg imudar uqlilen i dag-s itteddren

Yura-t: Cafiq Ɛennuri

Tala: Bannasa

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt