27.1 C
Nador
Ttlat 23 Yulyu 2024

Artistat n Yiṭaliya dag-sen amnus wami geɛɛden ifusiyen ɣer leḥkam.

Jar ulaɣi ɣer tnezbayt, d uttebheḍ d ugernez, artistat n temyzirt, zi merra tisatin wer ucin minzi tteblan, aked wami wwḍen ifusiyen ɣer leḥkam s wawaḍ n umulli n wawmaten n Iṭaliya.

Lux, amek nessen Giorgia Meloni aqqa-tt x uzellif n leḥkam, s ijjen arrbeḥ d amerẓag ɣer artistat Iṭalyanen. Ifusiyen imeḥḍayen x tixeft-nnsen ifaciyen-imaynuten n Fratelli d’Italia, ayenni wwḍen ssujaden bac ad ḥekmen tamurt, ad beddlen deg umaḍal adelsan. X traccwin tinamunin, imeɣnaj, inaẓuren, imusikiyen zi merra tisuta ɛad aqqa ttbehḍen, wer dasen-iɛjib bu lḥal deg wass-nniḍen n usewweṭ.

Ammu i tegga tadimukraṭit. Ayuz i yenni ɣa-iḥekmen tamurt luxa di lweqt-a taɛeffant”. Ammu i yura x twitter, usegbar d umessufeɣ Alessandro Gassmann, mmi-s Vittorio Ameqqran.

Asegbar-a wer yessenjem ad iydar deg wass n westay ijjen wawal ila yenna-t umeɣnas kunṭra i tfacit d wemɣar n teyduda Sandro Pertini : « Waxxa dinni tidiktaturiyin kemlent, maca waxxa amenni nec lebda ttraḥeɣ aked tidimukraṭiyin i wer ikmilent ca ɛad » yura akid-s « ijjen westay d asebḥan ! ».

Anewjiw di spiktakl umi igga isem « Stefano ! », ig iraren di Auditorium Parco della Musica « Ennio Morricone » di Ruma, igeɛɛed umssenhezzi d umesseḍsi Rosario Fiorello uca ittban-d axmi ittgernez. « Ass-a d ijjen wass d aweḍḍar. Ma truḥem ad tsewtem ? Iɛejb-awem lḥal wami tbeddlem tambirt n tmurt-nneɣ? Wer xseɣ bu ad ggernzeɣ minzi wa maci d amkan-nnes, maca ixess-ayi ad iniɣ ca. Zi tiwecca d tsawent, kulcci ad ibeddel. Ma wer teslim i wawal-nni i daneɣ-wcin? Zi tiwecca d tsawent wer dinni ttɣimint bu ddaribat. Zi tiwecca d tsawent, iggur ad awem-xellsen fakturat n tfawt …” D aya i dd-yenna jjurnal n La Repubblica.

Tamesseḍsit-nneḍḍen, Luciana Littizzetto, truḥ tessiwel x manaya ula d netta s ugernez “bnadem ad ibeddel afilem niɣ ad ibeddel tammurt amen tekmel » , d aya i tura x Instagram-nnes.

Tanaẓurt Francesca Michielin i ttuɣa yewwin X Factor deg useggʷas n 2011, d nettat issiwlen s yisem n Iṭaliya di Eurovision deg useggʷas n 2016, tlaɣa nican ɣer tnezbayt : « Ass-a i tbedda tanezbayt. Tifawin i merra ». D aya i dd-tpusta x Twitter.

 « Ya yilef n wemnus », i dd-tenna ijjen tnaẓurt-nniḍen umi qqaren Chiara Galiazzo i yewwin ijjen tiwsi d tameqqrant deg useggʷas n 2018.

« Ass-a d ijjen wass ixeyyeq ɣer tmurt-inu”,  I yenna Damiano David zi tseḍma n Maneskin, i yewwin Eurovision 2021, mani i tt-id-yura s tneglinzit x instagram-nnes.

S ijjen uggernez d ameqqran i zi dd-ifsar wemɣar n urkistra Nocila Piovani, ijjen ufuṭu i dd-immeksin zeg ufilm n Nanni Moretti Aprile mani ijjen usegbar issreɣ ad ikeyyef n ijjen jjwan di tmeddit n 28 mars 1994 wami yerbeḥ Berlusconi.

Sabrina Ferilli, illan d tanaẓurt n La Grande Bellezza i isinyan Paolo Sorrentino, tessxdem ula d nettat agernez, maḥend ad tessiwel x uxeyyeq-nnes di Instagram. Tasgbart tarumanit mm 58 n useggas, mani aprufayl-nnes days ca n melyun n umeḍfar, tecrec ijjen ufuṭu ittwassnen aṭṭas, afuṭu i dd-immalen ila qa « ttran iggur di lweqt-nnes ». Tura x-asen « ijjen wakud d amaynu ». Axmi tettgernez x ifaciyen i yeqqaren aqqa di tfacit ttuɣa din ḥa « timeslayin tisebḥanin » .

X instagram lebda, yura Eros Ramazzotti, ijjen tebrat d taquḍaḍt inna dag-s « neccin nufa min nestahell ».

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt