23.1 C
Nador
Ttlat 28 Mayyu 2024

Artistat‑nneɣ (1): Amcum n yemcumen.

Tala: Youtube: Tamazgha TV

Iṭṭef tagiṭart, am ca n yejjen yeksi mmis, yeḍhar belli yessen-itt tessen-itt mliḥ. Waxxa ict twarat sriɣ‑as yenna belli netta yixes ad yesmun tmusiqt s wawal, urid s tmusiqt. Maca waxxa amenni isrusa awaren x ict tmusiqt tzemmer ad tessidef wenni i das-itteslan jennet.
Waxxa asfirnen war ittmeksi x wudem‑nnes, maca aɛebbuz-nni di tmijja n ifeqqusen yeqqim‑as illa ad yessiwel. Aɛebbuz x Arif, yemmarni ɣer‑s wenni n Tirelli n inekraf!


Amin Ziri mmis n Lḥusima ittedder di Paris. Twalat tamezgarut i das-sliɣ ittɣenna, deg 2012, Aɣennij n Amcum n yemcumen. Yegg-it s ijjen llɣa ɛemmars ma sliɣ‑as, ca n lḥajet d tamaynut x musika Tarifit. Ca n lḥajet n ujemmaḍ i lebḥar. Llɣa d arumi dag‑s lefwaḥ n Arrif. Ɛeqreɣ mliḥ cḥal i das-ɛawdeɣ i wɣennij “Amcum n yemcumen” qerɛeɣ-d YouTube yekmer ḥima ad afeɣ ca iɣennijen nniḍen-nnes.

Iseggusa‑ya ineggura nedwel nettwala isem n Freezri, isem‑a dag‑s netta, tamɣart‑nnes d Ayyub, mamek yenna Amin deg ijjen umsawal akd “Radas” aseggwas yeɛdan.

Tettessned artista itteggen tmusiqt i yixf‑nnes ḥima ad yessufeɣ min ɣer‑s deg wul waha, melmi tettafed d aḥrayfi deg uɣennej, maca wer iznuzi wer dd‑issidif zeg iɣennijen‑nnes walu. Wer ten‑tettifed di Plattforms n musiqa. Waxxa manaynni di tidet d tasɣart n artista, i nettaf Amin ziri yesmeḥ dag‑s.

Muḥa Afriwen, i yellan d lɛicert‑nnes, lami it‑sseqsiɣ x Freezri, wer yuci ar mani yufa ixf-nnes issawal xaf‑s mamec ssawalen izrawiyyen:

“Axmi tidet ɣer‑s iles tessawal, s iɣennijen-ines isrusa dag‑neɣ axarres deg umezruy d tmurt d weɣnas d tussna… Ayenni yiwweḍ s tzemmar d uxarres-ines ad yesmun deg uɣennijen Arifi umi qqaren cway n Musika, tettadef ɣer wul d leɛqel, ixeddem weḥḥd-s gi llaḥes wer itteg ddriz.
Ziri niɣ Freezri, remden zzayes aṭṭas imeɣnaj. Freezri netta d Arifi d aḥurri yekssi asafu n llɣa n Arif yessiɣa‑t i yenni zzag‑s ilemden. Freezri wur-ines d acemrar iccur s layas, suya iɣennijen-ines ujaren marra iɣennijen n Arrif, ittmud awaren ag llɣa yecnan s ijn tmegga wer t‑itteg ḥedd nniḍen. Freezri d anaẓur Argaz.
Freezri d amdduker-inu, remdeɣ zzay-s umi qqaren abrid n lɣa. D ammduker n tudert hant cenna ma nniɣ-as ɣar-i amedduker.”

Mermi ɣa nedwel ɣa tbibliyutikt-nnes, nettaf mindi mma yegga tniɣt ittekkes‑as-d nnefs, d tayri, Izran, aɣewweɣ, imeṭṭawen. Mkul aɣennij d axxam‑nnes di YouTube, am axmi daneɣ-yeqqar sennet waha, nnehra ma tcarked di ca n texxamt. Nnumrawat wer dayi-icqin, Fhem‑ayi waha min dak-qqareɣ.

Freezri ‑ Aseggʷas amaynu

Freezri yessares tniɣt-nnes x Jazz, x wadjun, x tgiṭart Klassik d tenni talikṭrikt, x temja. Min xef ma temmers trenni tcuni. Iɣenna x iẓewran, x areẓẓet x lejdud, Iɣennijen dag‑sen amnus n Arif. Maca ɛemmers ma yettu dag‑sen amnus n Imaziɣen marra. Tamezɣa lebda teḥḍer. Lemɛani d tfelsafit lebda teṭṭfen amkan‑nsen deg uɣennij n Freezri.
Jer aɣennij d uɣennij, ca n twaratin d iseggusa, ca n twaratin d ussan waha. mermi dd‑ɣa‑yegg amaynu? Ma ad t-id‑yegg s tegnawit mamek iwarda i Lerifain di tteqsirt n useggas amaynu? Cḥal ɣa kken imesḥessan‑nnes ttrajan? tɣiman d iseqsan ad ten-nejj i ca n wemsawal ca n twarat ak Freezri, Amcum n yemcumen deg ubrid n Tagrawla.

https://www.youtube.com/watch?v=mmQVRtCxfqY

Timaynutin

Aqelɛi
Aqelɛi
Abdelmajid Akalai

Fser-itt