24.1 C
Nador
Larbeɛ 24 Yulyu 2024

ART-6 & Lina Charif – Tfust n Flamenco

As tinid Arifi d trifit ceṭṭḥen x llɣa n Flamenco. Netta ccḍiḥ n Flamenco dag‑s ariḍa, axiyyeq, amenɣi, d waṭṭas n enerji. D manaya yegga ART-6 akd Lina Charif deg uɣennij‑nsen aneggaru.

Aɣennij ullɣen dag‑s deg umezru yn izran, izran ixḍaren‑ten‑dd zi manis wer llin. Tettlaɣa dag‑sen tnixt d taqerɛit x tenni tawaryaɣit. Ttesrid dag‑sn i durar n arif terran‑dd llɣa i redcur.

Kur ma udseɣ-cem
trennid di ragʷaj
nec xa‑m irezzun
dewleɣ am uzewwaj

Aya llif tesrubid
iwdan xelli mmuten
ma ɛessa d nnic
ai kidek i imunen

Aɣennij‑a n Izran aṭṭas n ifassen dag‑s iswizan, Dag‑s ismawen mɣern akd uɣeẓdis n Lina d Jawad. Said xuttur azlawi, Faḍma ttumlilti taressamt, Meddhy ziouche.

Lxezrat‑inu ɣer uɣennij‑a, ttwariɣ‑t d Beddu n tagrawla n izran di Arif, d twarrit n taynit i min sekʷan izran di tidet, d min kessin d lemɛani, tyacitin, d mamec zemmern ad‑aneɣ ssufɣen zeg usfarnen ɣer uxiyyeq ad‑aneɣ‑dd rren ɛawd ɣer usfarnen. Cnaw ca n tfust n Flamenco di ca n ssaḥet di Andalsiya !

https://www.youtube.com/watch?v=Jccx2G9hAn4&feature=youtu.be

Timaynutin

Aqelɛi
Aqelɛi
Abdelmajid Akalai

Fser-itt