27.1 C
Nador
Ttlat 23 Yulyu 2024

Arruḍ i tirḍed, d netta yeqqarn min teɛnid!

Xmi nettemsagar aked ḥedd, deɣya nettfessel x‑as tiqmijatin n ca n tadyulujt, deɣya netteg‑as deg uzellif‑nneɣ ddusi, minzi yeshel a nfessel iwdan s mamek dd‑ttbanen, kṭer zi mala nessen‑iten, nesseqsa‑ten, nerzu di rallaɣ‑nsen. Manaya izemmar ad yili nerbu‑t‑idd di ADN ‑nneɣ, zi zik, zi lejdud‑nneɣ. Minzi deg ij n wakkuḍ, ttuɣa ixessa deɣya ad ferzen leɛdu, zeg wemsebrid qbel ma a dasen‑yawi tamnawt.

Deg Uruppa, qqaɛ tessen belli Pulisiyya sbeddan inni yirḍen spurt (tcanda) kṭer zeg yenni yirḍen ttraxi. Deg waṭṭas n iɛayaren ittwaggen, ufin belli acifur n ṭṭubis, ittamen deg wenni yeggin ttraxi belli ittu tteẓṭim (wer izemmer ad ixeddes), wer deg‑s ittimin mala ibeddel arruḍ, yirḍ ca n warruḍ iwessex cwayt.

Di Arrif, tcaccet n tfuyt d tcanda tteggen‑tt tarwa n zzenqet, arruḍ aquḍad yirḍen‑tt tinni wer irebbi, issis n taddart tteggent takembuct (funara). Ixeddamen n lmexzen ttyirḍen ttraxi…!

Mamec arruḍ itejjaneɣ nemmal ixef‑nneɣ i yewdan, nessexdam‑it maḥend a newc udem i yixef‑nneɣ, mamec nettfekkar, minzi nettamen, la d mamec nessitim a nili. Ca zeg yewdan, ttexsen s warruḍ, ad banen wer ɣer‑sen umatsen, ula d weltma‑tsen. Lebda ad ilin nitni qaɛ iwdan marra. D manaya i yejjin Muḍa tettazzel, mkul nnhar itteffeɣ‑dd deg‑s umaynu.

Maca min yeqqnen arruḍ ɣa min neɛna, yujar min jer‑aneɣ d wayawya s waṭṭas, yeɛdu ɣa tmeslayin mɣernt, sseggurant dduniyt, wah, arruḍ yesseggura dduniyt. Amen niɣ wer ttamen.

Deg 2018 yennefḍeḥ lexbar n ij n lefḍiḥet temɣar n  firma n Cambridge Analytica, yeffeɣ‑dd lexbar belli tewca‑s i arrays umarikan, ttefsayel iprufilen n yewdan i yellan di facebook, maḥend ad yessen mamek kid‑sen ɣa yessiwel di lintixab. Mkul Amirikani, yeffeɣ‑as‑dd ij n arriklam n Trump ɛla ḥsab aprufil‑nnes. Yettwala deg‑s min t‑ɣa‑yejjen ad inḍer x Trump.

Manaya min jer‑as‑dd aked warruḍ? Di ttefsayel i tesmunt Cambridge Analytica, ij n tmeslayt terra‑s taynit aṭṭas. Mant marka n warruḍ umi ggin iwdan‑a Like. Christopher Wylie ij zeg yenni ixedmen aked Cambridge Analytica, d netta i ten‑dd‑ifeḍḥen. Yendemm mamek yenna!

Christopher Wylie di #BoFVOICES. (Afuṭu n John Phillips/Getty Images for The Business of Fashion)

Ineɣmisen‑a (Lmeɛlumat) ismunant tracciwin n wemsawaḍ (Social media) x yewdan. Ttɛawanent maḥend ad ggen arriklam i mkul ijj x mamek yedder, d min das itteɛjiben. S umeḍya: ijjen ittyirḍ Spurt, as ggen arriklam deg‑s tcamma, niɣ tazzla. Ij ittyirḍ ticcucay tiqdimin, as ggen arriklam deg‑s sskat, niɣ lḥajet d taqdimt.

Ij n wawal nettaf‑it ittɛawad di qaɛ legnus. “Wer ttegg x wedlis s weɣlaf‑nnes”, niɣ amen yenna suqraṭ “siwel ac‑ttwaliɣ”. Arruḍ izemmar a daneɣ yini aṭṭas x yewdan, maca izemmar wer daneɣ yeqqar walu. Maci qaɛ wi yeggin ttraxi, yexs ad yini qa d abuɣaw, niɣ d aselmad, Maci qaɛ wenni yirḍen tcanda d tcaccet, d aqṭaṭɛi. Waxxa ɣa yili min mma yeɛna, daxel‑nnes wer t‑nettessen. Min yecqan i yewḍan? Daxel ma yufa arraḥet‑nnes di barra. Barra yettɣima d aqcur waha, ittneslax, ittbeddal!

Timaynutin

Aqelɛi
Aqelɛi
Abdelmajid Akalai

Fser-itt