22.1 C
Nador
Ttlat 28 Mayyu 2024

Arrayes ameẓluḍ deg umḍal qaɛ, iqennet-it uxenzir n wadan

Yenna arrayes aqdim n Wurugway José Mujica latenayen i yeɛun belli ufin day-s ijjen tḥebbuyt deg wadan-nnes d lḥal-nnes n seḥḥet yiḍa, tesseqseḥ x-as aḍfar n ugenfi kuntra i uxenzir.

Di tinawt taɣemsant i tegga tseḍma-nnes tasertant i yesseggur Mujica, umi qqaren anhezzi n wecrak agdudan (MPP), yenna arrayes bu 88 n iseggusa belli yeḍbiben qa xezzren mamec i ɣa ssuguren ssinaryu-ya.

“Raḥeɣ jjemɛa i yeɛdan ɣer Casmu (ammas n temɛawant n ssandika n yeḍbiben deg Wurugway) ḥuma ad sseɛdiɣ, din i wufiɣ belli ɣer-i ijjen tḥebbuyt deg wadan“. I d-yenna Mujica.

Ikemmel x wawal nnes: “Ittban ila d ijjen tmeslayt ixess-as aṭṭas n weḍfar. Iqseḥ xaf-i lḥal nec kter, minzi ca n 20 iseggusa zi mani d nnec ttkerfiseɣ aked ijjen lehlak n taggaẓt i ileqqfen ula d tigeẓẓal-inu”.

“D aya i d ɣa yejjen ca n imxumbal i yeqqnen ɣer ccimyu, d titkniyin n waparasyu. Iḍbiben xezzren mamec ɣa ggen i ifessayen n teɣrasin.”

Yeḥkem Mujica Urugway jer 2010 d 2015, mani i ttuɣa yettwassen aṭṭas deg wemḍal s tebridt-nnes n tudert-nnes tamanuzt. Al ami dewlen ttlaɣan-as “arrayes ameẓluḍ qaɛ deg umḍal”.

Iffeɣ zi temkant-nnes n usinatur deg useggʷas n 2018.

Di tebrat-nnes deg wass n letnayen, yenna belli xelli amenni netta ɛad ad iqqim d ameɣnas ɣer daxel i MPP, i yellan d ijjen gruppu n yeẓlmaḍen umi qqaren Frente Amplio: “Xelli aqqa-ayi ttrajiɣ, ad qqimeɣ ttenhezziɣ anict n umi zemmreɣ aked imeɣnas, ad menɛeɣ di tebridt n uxarres-inu, ad lhiɣ aked lxuḍret-inu d tyaẓiḍin-inu”.

S tnixt-nnes ittgernizen lebda yenna-d belli maci d twalat tamezwarut mani “ɛezrayen” ila “yettunuḍ x qama-nnes”.

“Iwa twalat-, ɛinni, iqess-it-id ɣer-i nican”. I d-yenna.

Di tebrat-nnes i iḥudriyen, yenna: “tudert tekna, ad tt-nesseɛda ar ɣa tsala. Amerni di tudert, d wenni i yettekkren melmi mma yewḍa”.

“Nec ttqerriɣ s manaya, ɣer umeggaru qaɛ, ejj ad ayi-kksen min xef ila ceṭṭḥeɣ” I yenna deg umeggaru n wawal-nnes.

Timaynutin

Fser-itt