26.1 C
Nador
Lexmis 30 Mayyu 2024

Anict ufin n waman di tziri!

Taziri yeffeɣd belli dag-s aman, urid d cwayt n waman waha, manaya ɛemmers iwdan ma ggin-t di leḥsab. Mala yeffeɣd min tcemcem NASA d tidet, ataf ad yessehwen asari deg ujenna.

urid d ca n lebḥurat idi fettḥen astrunawten di tziri. Maca ura walu qaɛ, din aman kter zi min ttuɣa itturja uterras. Mana iɣrin imussnawen zeg wmsaḥ i ggin s ijjen uteleskup n Infrared (adu tezweɣ) i tzeqqa n tziri. Atiliskup nni itunnud x tmurt 12 kiilumit n ruɛra. Senni ɣer zzat, wer d ikessi qaɛ tuffet deg ujenna. “Atiliskup yeksit later n tiadrrin n waman” yenna Paul Hertz Amqran n Astrophysik ɣer ASA. Atiliskupa yeqqnen ɣer SOFIA d ijjen lxedmet tcark dag-s Nasa akd Uliman.

SOFIA

Aman deg Pole wadday n tziri, Amkan nni d asemmad yessalles, manaya yettwassen. Maca amkan yeḥman di teccat tfukt nessen belli yuzeɣ. “Mani wer yedqil lhwa tfewwren waman di lhawa ( s leḥmu)” yenna Casey Honniball zi Haway Instut n Geophysik .

Manis id usin waman-a ?

Manis din id kkin waman, mamek ggin qqimen din wer fewwren ? d manaya i xef tella trezzut. “Ad yli d ca n iḥubad mɣern dag-s tiri d tallest uca semden. Niɣ ad ilin waman nniɣ ḥeslen di zzaj n yezra am telwizin.”

taziri
Ssa zemmer ad yili kkind waman, d mani xemmren

Maca ma zemmern waman ad saqarn ixf nsen x tziri, s uhidrujin d uxijin? aṭṭas n iseqsan ɛad wer yessin ḥed ad xaf-sen yerr.

ɛawd qa drust yetwafen: Litru x tlata di mitru kubik n tmurt. seḥra tuff 100 n twaratin kter. ɛawd “min wer messen ɛad, Alan nufa ma ad-anwɣ nefɛen di ca? “Was wir noch nicht wissen ist, ob man das jetzt entdeckte Wasser wirklich nutzen kann”, yenna Jacob Bleacher, Amqran imussnawen di NASA n yenni yeṭṭawen deg ujenna.

Mayemmi tarezzutin‑a qaɛ?

NAsa txes ad tessek ɛawd iwdan ɣer tziri, tessewjad adin teg paradat izi ɣa ḍwen ca wass ɣer mars. “Aman deqlen, ttenqamman iɣran mala mmeksin zi tmurt ar ajenna” yenna Bleacher.
Aman di tziri urid i tissit waha, zemmern ad zzag‑s ggen timeslayin nniḍen izi zemmrent ad ḍwen issaruxen. Mala yekkes wemnus nsen, ad yejj amcan ad‑ays ksin timeslayin nniḍen.
wi yessnen mara ufin aman nican, qa atafed aṭṭas n yemxumbal ɣa yenfekken, adin nesgaj aṭṭas n tmeslayin, adin netsara qaɛ …!

Ɣer ɛawd : Taziri tehlek, Taziri tedra!

Timaynutin

Aqelɛi
Aqelɛi
Abdelmajid Akalai

Fser-itt