26.1 C
Nador
Lexmis 30 Mayyu 2024

Amussu n « MAK » ma s tidet yeggur ad yiksi lesnaḥ niɣ d apulimik n Lezzayer ?

Tenna lwizara n ddifaɛ Tadzayrit belli tessefsi ij n teyrawt n tḍeffar i « umussu n uzarug n temnaḍt n Leqbayel » yettwassnen s « MAK ». Tayrawt-a ttuɣa txes ad tegg ca n « iḍuqqizen » deg waṭṭas n imukan di Lezzayer. Amussu n Mak, yerr-dd x Lezzayer ila qa nitni ɛemmers ma ttuɣa xsen ad ggen waya.

Deg wass n 25 n yebril i yeɛdan. Tenna lwizara n ddifaɛ Tazzayrit belli tiweḍ ad tessefsi ij n teyrawt tḍeffar i « umussu n uzarug n temnaḍt n Leqbayel » yettwassnen s « MAK ». Mamec i d-yusa deg ij n usiweḍ i tegga lwizara-ya belli alaḥsab min dd-immal ubeḥḥet. Iwwḍen ad sfesyen ij n teyrawt dag-s iwdan aqqa-ten deg umussu n MAK, i zi wer tneɛɛem Lezzayer.

Lwizara, tenna qa ina i tesbedd ttuɣa xsen « ad ggen ca n iḍuqqizen di lwesṭ n ca n tecliwin d yegrawen deg waṭṭas n imukan di tmurt n Lezzyaer ». Mamec zeɛma nnan-d ila ufin ɣer-sen ca n « lesnaḥ d lbumbbat ». Aked manaya iwekked usiweḍ ila qa ufin ij n « uplanu d aɛeffan i yexsen ad iḥada tamurt ». Lmeḥkama n Iɛeẓẓagen tenna belli sbedden xemsa n yiwdan zi Tizi Wezzu d Bgayet. Ina ttuɣa yexsen ad swejden ca n isugiten x tecliwin n lḥirak, maca ttuɣa wer tenni ca ila nitni aqqa-ten deg umussu n Mak.

Lezzayer tenna qa zeg iwdan-nni « ttuɣa ttrinaren ɣer berra, ɛawnen-ten ca n tmura d tiberranyin ». Axmi i da d-ssmeɛnan x Lmuɣrib maca bla ma ad ɣer-sen sseknen s uḍaḍ nican. Zeg ij n uɣezdis nniḍen, Lezzayer ttuɣa teqqar lebda ila qa lḥirak udfent ca n Ixwanjiyen i yḍeffaren i umussu n « Racad » d iwdan n Mak i yexsen ad mseksin aked ddewla Tazzayrit. Maca imeɣnas n Lḥirak qqaren manaya d ca n tmeslayin maci d tidet. Txes zzag-s ddewla n Lezzayer terreẓ Lḥirak ad t-tesbedd.

Yerr-d umussu n MAK x Lezzayer, ila qa min inna amenni d « axarriq d ameqqran ». Xsen ad zzag-s wten Iqbayliyen waha. Mamec iwekked Ferḥat Mhenni, ameqqran n umussu-ya. Ila netta ad iqqim lebda ittamen s wafra di lxedmet-nnes maḥend ad yaweḍ ɣer tlelli n Leqbayel.

Timaynutin

Fser-itt