21.1 C
Nador
Jjemɛa 21 Yunyu 2024

Amineh Kakabaveh: Tameɣnast zeg idurar n Kurdistan ɣer uberlaman Asiwidi

Tedwel Amineh Kakabaveh, i ttuɣa yellan d tameɣnast d Tapicmargit (zi Picmirga), d ssut n Ikurdiyen d imeḥbas d tmeɣnasin Tiranyin deg Uberlaman d tɣemsa Taswidit.

Tesrusa Kakabaveh, deg uberlaman aṭṭas n tmeslayin i yeqqnen ɣer tɣawsiwin n wemdan di ccerq n lwesṭ, mamec tesruɣa tifawin x ddenf ittwaggen kunṭra i temɣarin d temɣarin timtlaɛ di Swid.

Umi nettat tettbedda, deg uberlaman Aswidi, aked tseqqar-a tina, manaya min tt-yejjin a tvuṭa x Magdalena Andersson bac a tili d Tamɣart tamezwarut n lḥukuma Taswidit.

Min teɛna nettat d mamec tettegg tettɛawan Timɣarin ?

Amineh Kakabaveh teqqars-d zi ddcar n Turjan Akurdi iḍeffren i temdint n Saqqez, jjihet n Kurdistan deg Iran.

Tudef aked umulli n « Komalah » aẓelmaḍ Akurdi amuzzel (opposant) deg Iran, wami yalleh ttuɣa ɣer-s 13 iseggusa di buḥbel-nnes, tudef aked Ipicmargiyen i iḍeffren i umulli-nni.

X tḥajit umi tudef aked Komalah, tettɛawad Amineh belli lqayed n ddcar-nni, igga bezzez x baba-s bac ad as-tt-issemlek waxxa nettat d tameẓẓyant, uca nettat terwel zi taddart n baba-s tudef aked Komalah.

Alaḥsab nnekwet i ɣer-s ɣer Amineh, lux ɣer-s xemsin iseggusa, maca nettat teqqar bac a tt-smelken d tameẓẓyant, beddlen-as aseggas i di texleq bac ad tettban d tameqqrant s tlata n iseggusa.

Telmed Amineh tira d tɣuri wami i tt-ttuɣa aked Ayt Komalah deg idurar, mamec teqqar belli amulli wer tt-issekk ca ɣer girra minzi ila tella d tameẓẓyant qbala.

Wami tiweḍ 19 n iseggusa, tejja Komalah, tedwel d taḍlibt di Swid deg useggas n 1992, bla ma a ɣer-s yili ca n idiplumen n tɣuri.

Tebda Amineh tessuruf isuraf-nnes imezwura di tmurt-a tamaynut x-as, s tɣuri s llilet d lxedmet s uzil, di lweqt d ijten ttuɣa tettɛawan twacunt-nnes deg Iran i di yella ca n tmenya idsen.

Teṭṭef taḥudriyt-a x Bakkuluryus-nnes d Master di Tfilusuft zi tesdawit n Stukkhulem di Swid.

Deg useggas n 2005, tegga taseṭṭa Taswidit n tmurgant tafiminist Tafransist « Maci d lmuḥsnat ula aqqa-aneɣ jer ifassen n ḥedd » (NPNS). Mamec ttuɣa tettbedda aked temɣarin d tḥenjirin i yettwassinfen zi tmetlaɛ n Swid.

Deg useggas n 2008, tuli aked umulli aẓelmaḍ Aswidi ɣer uberlaman, ɛad lux aqqa-tt din.

Amineh tettwala ixef-nnes d taẓelmaḍt d Tasusyalist. Asira-nnes dag-s ifuṭuten n tmerdas d tmeɣnasin Tikurdiyin Tisuriyin d Che Guevara.

Ddenf x temɣarin, lemlak n bezzez, ṭṭharet n twetmin d manaya min xef txeddem kunṭra nnes s waṭṭas.

Ameqqran n uberlaman Aswidi inna i BBC mli wer llint d tizemmar n Amineh a tili ddegg-a n tɣawsiwin wer llint di llista n lxedmet n iseyasiyen Isiwidiyen.

Di 24 Nufember i yeɛdan, aberlaman Asiwidi yexḍar ijj n temɣart bac a tili d Tamɣart n iwziren.

Ssut n Amineh ttuɣa-tt weḥḥd-s i yejjin Magdalena Andersson a tili d Tamɣart n iwziren. Amineh tenna deg yiger-a « Mas aselway, aqqa timɣarin n baryu-inu, qqarent-ayi ixess a tvṭuid x ijjen temɣart bac a tili d Tamɣart n iwziren ».

Amineh Kakabaveh i yeddren temẓi-nnes deg idurar jer Ipicmargiyen teqqar ila nettat kunṭra i lesnaḥ « ixess tiḥenjirin d iḥudriyen wer kessin ca lesnaḥ, teqqar ɛawed, ixess ad ksin stilawat ».

Teqqar ɛawed « ixess ɛemmers wer tɣeṭṭlem zi tzemmar n temɣarin, aqqa teẓrim s tiṭṭawin-nnwen mamec ijj n tbujadit d taḍlibt ɣer Swid tus-d ca n tlatin iseggusa zi mani, a tegg fus-nnes maḥend a tbeddel amezruy s ssut-nnes i iɛawnen bac a nixḍar Tamɣart n iwziren tamezwarut di tmurt-a ».

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt