25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Amina Buɛiyyac txes ad tessufeɣ “asalay n Arrif” ɣer tudert s deɣya deɣya

Ibda Useqqim Anamur n Tseqqar n Wemdan (CNDH) ijjen tɣuri maḥend ad ittwagg usujed i “usalay n Arrif” di Biyya. Asenfar-a i tuɣa ixes ad ittwagg di 2011 awarni ijjen tinawt maca zi senni wer issin ḥedd mamec temsar ibedd usenfar-a.
CNDH ijmeɛ-dd 86 Melyun santim i tɣuri-ya tanita maḥend ad tettwagg. Amec ittwassen ila di 2011, tuɣa din ijjen usinyi jar Dris Lyazami amɣar n CNDH di lweqt-nni, aked Muḥemmed Buddra, amɣar n jjihet n Lḥusima, Taza Tawnat. Akid-s ula Faṭima Sseɛdi tameqqrant n tɣiwant n Biyya d Muḥemmed Busuf, arrayes n useqqim n sḥab lxarij. Asalay-a tuɣa yettwagg ad ikemmer di 2013, maca ittwabedd ula d ijjen ma isseplika maɣar. Aṭṭas n yiwdan, qqaren ila d lḥirak i yejjin Amina Buɛeyyac ad tazzel maḥend ad terẓem asalay-a wanita.

Asalay : musée

tinawt: conférence

Timaynutin

Fser-itt