18.1 C
Nador
Larbeɛ 22 Mayyu 2024

Ameqqran n tmurt n Tunes Qays Saɛid, ikellef Hicam Mcici bac a dd-isaqar lḥukuma zi jjdid

Le Rifain

Ikellef Qays Saɛid i yellan d ameqran n tmurt n Tunes, aɛecci n wass n ssebt 25 yulyuz 2020, Hicam Mcici, bac a dd-isaqar ijjen lḥukuma d tamaynut, di lwesṭ n yijj usitem bac ad ters tɛejjajt n tsertit di Tunes.

Mcici, 46 n iseggʷusa, i ttuɣa ittwaḥsaben d aneɣlaf n daxxel, lexxu yeṭṭef amkan n uneɣlaf amezwaru di lḥukuma i dd-yegguren, ittraja-t yijj n uyur bac ad yili yessewjed-dd lḥukuma. mala walu, arayes ad yekkes aberlaman, ad ilaɣa ɣer yestayen (lintixabat) zi jjdid.

Ɛlaḥsab min dd-yusin di Reuters, belli Mcici yenna: “ad ggeɣ tizemmar, ad sbeddeɣ ijjen lḥukuma a deg-s afen itunsiyen min rezzun,

Timaynutin

Fser-itt