22.1 C
Nador
Ttlat 28 Mayyu 2024

Ameɣnas arifi, Jamal Lmḥedali, yewweḍ leɛfu n Rebbi

Amen wer yumin ula d ijjen, yeḍra Jamal Lmeḥdali x uyis n tudert deg wass n llilet n sebɛa uɛecrin zi remḍan n useggʷas-a.

Jamal, ameɣnas Arifi, yekka leḥbes deg useggʷas n 1987, d netta ila yella lebda aked wegdud d imunas-nnes, qbel ma ad yeṭṭef di tɣuri ar mani i yedwel d aselmad n tfilusuft.

Jamal, ameɣnas amaziɣ i yessnen iles n yemma-s, yura tiqessisin, wer ufint bu abrid ɣer wefsar. Aterras ila ibedden lebda aked imnuas n iḥudriyen n Arrif, la deg umussu n 20 febrayer niɣ ula deg unhezzi n Arrif.

Bla ma a nettu ɛawed ayenni n tzemmar i yegga x ubeddi n ujurnal n “Tifraz n Arrif” i yewcin ijjen wazzreg d ameqqran i tlelli n wawal.

Di Tifray, nettɛezza twacunt n Lmeḥdali, nettɛezza ula d Arrif d Tmaziɣt x ijjen txessart d tameqqrant.

A cek-yerḥrem Rebbi ay argaz ameqqran.

Timaynutin

Fser-itt