25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

🔊 Amẓiwen – Monsters: Film n Aksel Rifman

“Wenni ittemcubbucen akd wamẓiwen, wer itxess ad iẓer ixf‑nnes yedwel d amẓiw”

Friedrich Nietzsche

Isem: Amziwen, Monsters
Aseggʷas n wufuɣ: 2018
Asufeɣ d Tira: Aksel Rifman
Afares: Ɛebderraḥim Herbal
Rirart: Jalila Tlemsi, Faruq Aẓnabet, Huyam Lamsisi, Kamal Buzian, Sabrin Zeibal, Ɛalae Lbaciri, Ɛebdelwahid Zzawki
Akud: 1h 37min
Akatiguri: (Axiyyeq d tmenɣiwt), Drama, Thriller

Qamqam, Xifi d Uberhiḍ d tlata n iceffaren, planu-nsen ad adfen ad acaren taddart n ijjen ɣer‑s agla. Planu wer dag‑s bu adef ffeɣ deg wawal, anict n min dag‑s: adef, ksi tinɛacin, ffeɣ. Maca lami wedfen lqan min wer ten‑yettrijin. Din beddan imenɣan d yemxumbal wer ten‑yettriji wenni yetfurrujen. Qamqam d aqettal, yettraja ɣir melmi dd‑ɣa yejbed lesnaḥ ad ineɣ. Aberhid d umhin, itteqqes‑as lḥal mala Qamqam yewta ḥedd zeg ayt bab n taddart. Xifi d tiɣit d netta dag‑sen yeddebaren, yesxeddam leɛqel, ittamar x Uberhiḍ d Qamqam.

Min ittemsaren deg ufilm‑a wer t‑nettessen ar t‑ɣa‑naweḍ, min nettwala neccin urid d wenni ittwalan itarrasen dag‑s ittiraren. Itejja‑aneɣ zi ttwalat ɣer ttwalat nẓer min ttuɣa wer nettriji, manayenni itejja wenni itfurrujen ittaca akd yixf‑nnes ixess ad yessen kṭar, maca yettɣima lebda wer yessin walu ar ɣa ykemmel. La d mamec yettkemmal wer t‑itteg ɣer ufus umfurrej.

Film n Wamziwen yeqqaz x waṭṭas n yemxumbal yellan deg waydud, maca ɛad ktar, lxeẓrat tamqqrant  nettwala dag‑s tnayen n yemxumbal i xef ittekkes afray aṭṭas: Taskizufrinit d ttaɛeddu n ttwajer x imeẓlaḍ.
Lxeẓrat n ufilm‑a ɣer tbeḥḥar‑nni dinni jer ttwajar d imeẓlaḍ, tus-d qbel i lweqt‑nnes, niɣ tizzar‑as. Tizzar i lmujet n “Kill the Rich” i dd-ibanen x uneggar‑a deg Umarikan, ma ataf nenna xaf(s qa dag‑s cwayt zzag‑s di ttima‑nnes.

Tteswirt d tmesliwt

Zeg uɣeẓḍis  tteswirt nettaf Lfilm ittirar di tlata ar arbɛa n imukan, azgen ameqqran- nnes di tnayen  n yixxamen waha, dag‑s ijjen ddikur ssnen‑t Irifiyen qaɛ, maca urid qaɛ qa-t ɣer‑sen. Maca abeddel n tɣemmar n lxeẓrat ɣer itarrasen itejja‑aneɣ ɛemmars ad neqneḍ zi lfurjet. Yettban belli ttuɣa din ijjen taynit temɣer i tmeslayin timeẓẓyanin, mkul lḥajet deg umcan-nnes. Abddel jar lxezrat d lxezrat ittas-d la d netta yuzzel, immar‑aneɣ‑dd min ixes umessufeɣ ad t‑nẓer waha.

lfilm dag‑s tadewla ɣer iḍennat yeggʷjen, rirat n iḥenjiren imeẓẓyanen di ddcar d beṭṭu x wayawya, day‑s tadewla ɛawd ɣa iḍennat yudsen, d “umsagar” weni beṭṭu, manaynni nettessen‑it s tteswirt deɣya, abddel n warruḍ, d ubeddel n tudrin d ddikur qaɛ amen yekmel.

Zeg uɣeẓḍis n ssut nettaf ɛawed ijjen taynit temɣer i lḥess n yesnexraɛen, d lḥess n twennaḍt (Nature), Afilm tḍeffar‑it tmusiqt aṭṭas, tejja ameffurej ad yedder s tidet ak rirart n itarrasen. “Sounds Effects” iwḍen ad ccuren tiyacitin mliḥ, iwḍen ad ssiwḍen min wer yessiweḍ wawal. Maca min ineqsen di tmeslayt‑a, zi lxezrat‑inu, d ssut ɣa yeqqimen i wmfurrej di tungit wer t‑itettu.

Buziyyan d wamẓiwen nniḍen

Itarrasen n lebda (main Characters) yiraren deg ufilm‑a, nettaf wi zzag‑sen yeggin tizemmar mɣrent aṭṭas ad iraren mamek yettxess. Anhezzi, anexḍef, tifraz, amcubbec. ksen‑as‑dd nnefs,  qaɛ amecnaw Ɛebdelwaḥed Zzawki manayenni urid d amaynu xaf‑s, yirar ɛawd yirar d aberhiḍ niɣ d abuhali, (kamira yeffaren) itegg ijjen wefsay deg umkan‑nnes di ddur‑nnes, Faruq Aẓnabeṭ niɣ Huyam Lamsisi la d nettnin ddur‑nsen yeẓẓu ɣer‑sen di tbibliyutikt. Maca Ɛalaē Lbaciri, d Buziyyan, d ijjen lḥajet d jdid xaf‑sen.

Buziyyan ɛad kṭar, yejja-ayi wer umineɣ belli d netta, d netta yessawalen drust deg ufilm (mala aṭṭas Sinaryu‑nnes dag‑s xemsa n iwaren), maca yessiweḍ s tteswirt mara min ittawḍen d min wer ittiwḍen s wawal. Awal s ifassen, malakara, aceddi n teɣmas, ticri, ahuddi… Buziyyan yemr‑aneɣ Amẓiw mamek i t‑nettraja, rni xa‑s ɛad cwayt. Wenni ɣa iẓren Buziyyan deg ufilm. Ad yessen belli ɣer‑s ijjen yimal yemɣer, imal-nni yaggʷej x Stand up.

Tala: fb//monstersthemovie

Ɛalae Lbaciri yirar ijjen wemẓiw yiɣis. Ifarreḥ xmi ttrun yenniḍen, maca wer iḍeḥḥec. Ittirar s lmuss, maca itegg lxezrat n “wuccen”,  tettac-it yeḥḍa qaɛ jjihat.

Jalila Tlemsi  temra‑neɣ mliḥ tteswirt n ijjen temɣart d taɣerbect argaz‑nnes d Arifi ɣer‑s agla. Teqseḥ, tbedd x iḍarn‑nnes, dag‑s taryazt. Twalat tamezgarut i t‑ɣa‑zreɣ tettirar di ca n ufilm. Maca di ca n imucan, uciɣ am axmi txess ad tessiweḍ tigʷdi, maca deg umcan n tiggʷdi-nni teffeɣ‑dd d axiyyaq di tefraz‑nnes. Sabrin Zeibal i ittiraren twalat tamezgarut drama, tessufeɣ‑dd s ” unixsess d tarjijat” waha, aṭṭas n tyacitin wer d itteffɣen s wawar.

Tala: fb//monstersthemovie

Imsawalen

Tmaziɣt i zi yessawal ufilm n Monsters d Tmaziɣt i nessawal qaɛ bla zzwaq. Imsawalen ad ten‑yefhem wenni yessawalen tmaziɣt mliḥ,  ra d Maziɣ ixelqen yemɣer deg Uruppa. Ɛawd tettacid belli mkul ijjen yessawal anict n lesnin‑nnes. Yecna ɛad mani tettafed (Jalila Tlemsi )  Naima xmi tessawal Tmaziɣt, manaya yetreẓẓa amxumbel n mani kid‑s ssawalen Tmaziɣt terra xaf‑sen s Teɛrabt (waxxa taggʷej cwayt x tidet di Arif). Maca ssinaryu yura ad t-yefhem umeẓẓyan d uwessar, udfen dag‑s iwaren nessexdam‑iten aṭṭas jar‑aneɣ.

Tiyacitin

Amziwen itejja wenni ɣa‑yeffurjen ad yemxebbaḍ di tyacitin, Ad yebda s wemnus, ad yekk x inexriɛen urid d cwayt, ad yeɛdu ɣer ixiyyiqen ad ifarḥ ad ixiyyeq ɛawd. Manaya nessen‑it zi Aksel Rifman deg Ususem ineqqen d Tanfust tamkraḍt n Nnaḍur, mamec la deg ifilmen iquḍaḍen s teglanzit amcanaw My Toys, Maca ttwalat‑a yirar dag‑s x ijjen ufiru d azdad aṭṭas, ɛad wer t-yelqif ḥedd s ca n ufilm d Arifi.

Tala: imdb

“Wenni ittemcubbucen akd wamẓiwen, ixess ad iẓer ixf‑nnes, wer ittedwil d amẓiw”
Zzag‑s i ybedda Film n Wamẓiwen

Lami ffurjeɣ deg ufilm‑a dewleɣ wer uciɣ ar mani dewleɣ d amẓiw, ɣer uneggar ndemmeɣ. Afilm yexleq‑dd dag‑i ca n ḥajet temrawas akd stockholm syndrome i ttuɣa ɛlaḥal ad zreɣ di Silyia deg ufilm.

Qbel ma ad tessned tidt, tcarrhed amziwen, tfekkred ussan n zik di Arif “qqen tiwura qa ad xaf‑neɣ adfen iceffarn”, tadwla ɣa wussan n yixxamen n lemraḥ, xmi nttesla ca n ddriz di barra, neqqar‑as safi qa udfen‑dd. maca ad tessned cwayt zi tidet, ad tewced rḥeq i wamziwen, ad as-teqqared akd yixf‑nnec: ffɣen dag‑sen, neɣ iḥewwasen n igelwan, minzi d iɛeffanen, ttɛeddan x yessis n ipubriten, ɛejjnen x ipubriten, wer ten‑ttwilin.

Maca ticti wer urciɣ manis i day‑i d tekka, rami ssneɣ tidet tekmel, rid inu ad carheɣ ixf‑inu x wemziw‑nni dayi-yeffren, rid inu ad xarrseɣ di tidet‑nni daneɣ-yemmar ufilm, ma d tidet nican, ma ixessa ad dewleɣ ad day‑s xerrseɣ, d ca din yeffar wer t‑ẓriɣ!

Tareẓẓit n ttabu

Amziwen yerza tnayen iṭabuten, ta d ttwalat tamezwarut ɣa sleɣ di lfilm d Arifi “Min tqewwaded”, ssitimeɣ ad yili d arzam n tewwurt i ifilmen am wa (ssawaleɣ da x ssinaryu), dag‑sen awal mamek t‑nessawal, bla ma nessedḥa ad nexbec tyacit n imeẓran.
Ṭṭabu wiss tnayen, d “asudem”, Mani Nadia tessudum Cakir deg ugemmiẓ, ttwalat tamzwarut t‑ɣa‑zreɣ, waxxa wer das-rriɣ taynit, minzi mani fesyeɣ ak min ittemsaren deg ufilm, tus-ayi‑d d ijjen ḥajet tella, urid d jjdid. Maca di tidet itteqqsen, d ijjen ḥajet tettwag twalat tamezwarut mala wer xḍiɣ.

Tala: fb//monstersthemovie

Ufuɣ

Amziwen ‑ Monsters d ijjen ufilm yiwi aṭṭas n iwardiyyen d imeḍlanen (teɛdu 20). Yettwag s ijjen lxedmet d tamḍlant, yestahell ijjen wemcan d Ameḍlan ad dag‑s yirar. Mamek yestahell ɛad ktar Ad yirar di tmurt mani yettwag, di Arif s tneddam‑nnes mara. Afilm yegga‑t Urifi, iraren dag‑s Irifyyen, yettwagg s Irifiyyen. Maca drust n taynit i das-rrin Irifiyyen, ad das-tinid wer yelli!
Ssa ssitimeɣ ad nxarres a naf tibridin i zi ɣa nerzem tawurt i sini n Arif s tzemmar ɣer‑neɣ. Di Arif, d qaɛ tineddam n dduniyt mani llan irifyyen. A nekra sinit waxxa d imeẓẓyanen s yismawen n tmesmunin, niɣ s ca n tebriḍt nniḍen. Zzag‑s ntegg ijjen ddsas i sini n Arif, zzag‑s neswiza di lxedmet‑a ḥima ataf ad tsiɣi.

Trailer:

akselrifman.com

Asit n ufilm
IMDb
Facebook

Timaynutin

Aqelɛi
Aqelɛi
Abdelmajid Akalai

Fser-itt