25.1 C
Nador
Jjemɛa 1 Dujembir 2023

Amɣar n lḥukuma: Tanurzemt di Lmeɣrib aseggʷas-a

Iffeɣ-dd umɣar n lḥukuma ass-a n 16 yulyuz 2020 s yijj n teɣnast x usari d ufewwej. Ittetter day-s zeg yimeɣrabiyen i ɣar tella tnurzemt deg unebdu ad tt-seεdun di Lmeɣrib

Manaya inna-t maḥend ad rren cwayt n nnefs yinni ittemkabaren deg yiger n tmallayt ( afewwej d usari), minzi kuruna tesɣufa-ten aseggʷas-a.

tala n uneɣmis:

Timaynutin

Fser-itt