33.1 C
Nador
Ssebt 13 Yulyu 2024

“Acwiq” d afilem ittbeqqacen x uɣennej n temɣarin ɣer teqbayliyin

Deg wass n 17 zi cher-a, yeɛda deg ufistival n “Tamazɣa; tiggʷej, tudes” i yettwaggen di Aude, di jjwayeh n Fransa ijjen ufilem d Amaziɣ i yessawalen x uɣennij n “Acwiq”.

Afilem-a issawal x ijjen uklasi n uɣennij umi qqaren “Acwiq” i yettɣennjent timeɣarin tiqbayliyin. Tessufeɣ-it-id tasinyast tafransist Elina Kastler, i yeggin afilem-a d abrid i zi tbeqqec x iẓuran-nnes imaziɣen deg ufilem-a n leɣnuj. Lxedmet-a i yeknin i tegga Elina tesmun dag-s jar turja d tidett, tarḍubi d taqsuḥi.

Deg wawal-nnes x ufilem-nni i tegga Elina, teqqar “deg umezwaru, ḥa timɣarin i yettɣennjent acwiq, ɣer-nec, d ijjen ḥajet d tameqqrant ad ssmeɣreɣ zeg uklasi-ya n uɣennij s ufilem-a inu i di llant ḥa temɣarin waha.”

Elina Kastler, nettat s ixef-nnes d taqbaylit zeg uɣezdis n yemma-s i d-ilulen di Fransa, maca ḥenna-s d jedd-s, ssawalen ḥa taqbaylit waha, xenni ɣer-s nettat afilem d abeqqec x iẓuran-nnes. Teqqar : “wami wwḍeɣ ad ssneg aklasi-ya n uɣennej, yeqqim dag-i aṭṭas […] uca xseɣ ad ggeɣ lxedmet-a tanita maḥend ad ssiwleɣ s yisem n temɣart taqbaylit, s ijjen teɣmert min xef wer nessin ḥa drus, taɣmert n ijjen temɣart tejhed, i yessurufen leḥriq-nnes, tettɛawad tiḥuja-nnes d tamara-nnes x webrid n uɣennij n ‘Acwiq'”.

Maḥend ad tessujed afilem-a, tegga ijjen wemsawal d ameqqran aked temɣarin la di Fransa, niɣ ula di tmurt n Leqbayel. Temmelqa aked waṭṭas n temɣarin i yettɣennjent aɣennij-a, niɣ ssnent wi t-ittɣennajen.

Xenni, teqqar belli “Acwiq” ɣer teqbayliyin d abrid i zi ttekksent aɛebbuz x wul, ssufuɣent-id dag-s merra imunas-nnsent d uxarres-nnsent.

Zeg ijjen uɣezdis-nniḍen, tettwekkad Elina Kastler, ila deg tzemmer tamɣart taqbaylit ad tini merra min txes deg uɣennij n Acwiq, “minzi di leqbayel, xmi ttɣennjent temɣarin, xenni ttweqqren-tent, waxxa ca n twalatin, zemmrent ad inint ca n tmeslayin i wer yettriḥen ca aked wamun-a abeldi; maca deg uɣennij-a, ɣer-sent ttesriḥ ad inint min xsent”. I teqqar lebda Elina.

Amek yettwassen, ila deg iseggusa imeggura tebda sini Tamaziɣt teggur ɣer zzat, s ifilmawen i yettwaggen, i yewcin ijjen jjehd d ameqqran i sini Tamaziɣt. Xelli, ɛad llan imxumbal n wawaḍ n midden ɣer lexdayem i yettwaggen, aked ifistivalen i yudrusen i yetterran taynit i sini-nneɣ Tamaziɣt.

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt