21.1 C
Nador
Jjemɛa 21 Yunyu 2024

Aεerras ɛumar Rreddad ma iggur ad ibarra ixef-nnes zeg idammen n Ghislaine Marchal ?  

Iwweḍ uεerras Arifi ɛumar Rreddad ḥuma ad yerẓem ddusi n tɣawsa-nnes ad igg tizemmar bac ad ibarra ixef-nnes zi tmenɣiwt n ijjen tajjalt d Tafransist ca n tlatin iseggusa zi mani.

ɛumar, i d-ilulen di jjihet n Tlilit (Ayt Uliccek), min ɣer yella lux ca n 59 iseggusa, ttuɣa izwar ttahmen-t ila yenɣa lall n lxedmet-nnes, Ghislaine Marchal, i ɣer ttuɣa xenni 65 iseggusa.

Tɣawsa-ya teqqen ɣer ca n wawalen uran s idammen x lḥiḍ ṭṭerf i lxecbet n ijjen temɣart i di wtin s uxedmi, yus-d dag-s « omar m’a tuer = εmar inɣa-ayi ».

Maca awal-a s Tefransist dag-s ijjen ufayyu.

Wenni yuran awal-a ttuɣa ixess-as ad t-yari ammu « tuée » maca netta yura-t ammu « tuer ».

Ibuɣawen n Rreddad qqaren belli Marchal – ijjen temɣart s igelwan-nnes, tettwalmed mliḥ – wer tzemmer a tegg ijj n ufayyu am wa.

Tɣawsa-ya aṭṭas i ttuɣa x-as issawalen di Fransa, ttuɣa din wi iqqaren, belli Rreddad, iraḥ d taɣtast n lferz minzi netta d ametluε waha. Ttwaggen ifilmawen, d idlisen x-as, qqaren aqqa tazreft teḍlem-it.

Maca waxxa snufslen-t zi leḥbes maca εemmers i ma ɣeḍlen x-as ttuhmet-a.

Rreddad aked uyenni istanef maḥend ad εawden ad reẓmen tɣawsa-nnes di Yunyu n useggas-a, zegga i d-iban ij n wanẓa (preuve) d jjdid iqqen ɣer ADN.

ɛumar Rreddad

Ufin later n rebεa n yergazen wer ttwassnen deg wemkan n mani temsar tamenɣiwt-nni deg useggas n 2015, inni ittraḥen aked Rreddad qqaren ila qa ijjen zzag-sen i yenɣin Marchal.

Tenna tabuɣawt n Rreddad, Sylvie Noachovitch, belli arẓam n tɣawsa i tegga lmeḥkama i yuεlan iwca ij n usitem d amaynu.

Mamec tenna εawed Noachovitch : « Lḥukem-a d surif maḥend a neɣḍel ttuhmet x Rreddad, maca amseksi εad wer isili ».

Terni tenna ila tessitim ila tɣawsa-ya i reẓmen εawed ad tawi « ad tsegged ijjen zeg ifayuten inebḍayen imeqqranen di lqern wis εecrin ».

Xelli amenni, twacunt n Marchal εad tessddat ila Rreddad, i ttuɣa yellan d axeddam di tebḥirt n tvillat-nnsen, ila netta i yenɣin Marchal.

Qqaren belli ADN wer yessfi ca mliḥ, di lmeḥkama n Rreddad nnan εawed, ila nettat tennum tettegg ifayuten di tjerrumt n Tefransist.

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt