18.1 C
Nador
Larbeɛ 22 Mayyu 2024

Aɣennij Arifi iḥeyyeḥ deg ussan‑a

Di simana ffɣen-d tlata n iɣennijen d imaynuten s Trifit.
Issenta tudimt tamezgarut artista arifi Ɛebdelwafi lkarimi s uɣennij Acettiḥ.
“Acettiḥ-nwem dag-s azɛiq ummerḍus. Aaa yen-ittrajan tissent a x-as yihda wesnus”.
Iwalen‑a yecnan yura‑ten uzlawi ameqran Ḥakim Lwasṭani. Ɛebdelwafi yessars‑dd aɣennij nnes s ijjen ubidyu‑klip yecna.

Awarn‑i Ɛbedlwafi, iḥeyyeḥd ass n larbeɛ Najim Masyour, Aɣennij wiss tnayn di Album‑nes, i das yura Wajd karkar

« Tiɣarrbua » d album d amezwaru n Masyur + Amsawal aked Najim Lmercuḥi

Aɣennij Arif ay Arif d alaɣi n yijjen d amenneɛruq, ittlaɣa i yarrif, itcetca zi leɣrubyyet.

Lebɛad n tseɛɛatin awarn‑as ad isduqqeẓ Artista Muḥemmed Numidya aɣennij daneɣ-yejja wassi cḥal nrttraja-t, maca yestahel araji. ” min xef da ntett ayawya, siɣ‑ayid fus‑inek. Qa cek d memmis n tmurt‑a, ina ida d tawmat‑inek.

Alaɣi n Numidya i merra Irifyyen, alaɣi n ttefqaḥt, n tamunt, ad ggen fus deg ufus. Ad nmun!

https://www.youtube.com/watch?v=fuqu-YCLPbE

Timaynutin

Aqelɛi
Aqelɛi
Abdelmajid Akalai

Fser-itt