33.1 C
Nador
Ssebt 13 Yulyu 2024

7100 n txeddamin ad ɛeqbent ɣer yegran n frisa di Spanya

Tixeddamin deg yegran n frisa di Huelva.
Tateswirt: Challenge.ma

Le Rifain

Teffeɣ-dd tmesqadt n Lmeɣrib di Madrid s yijjen ulaɣi yeqqar belli tixeddamin ad ɛeqbent ɣer yegran n frisa di Huelva zi ssebt i dd-yegguren. Manaya yettwagg s temɛawant jer lḥukuma n Spanya d tmesqadt n Lmeɣrib d tesga n Wandalus.

Awarn i lebbla-ya n kuruna, d ubelleɛ n yegmiren jer Spanya d Lmeɣrib, tixeddamin-a ttuɣa nnuɣent, wer ufint mamek ɣa ggent a dd-adfent ḥuma ad ilint zzat i tarwa-nsent d twacunin-nsent.

Timaynutin

Fser-itt