33.1 C
Nador
Ssebt 13 Yulyu 2024

23 yulyuz, ass n wedlis d tnewwacin gi Katalunya.

tawlaft n: NacióDigital

Lerifain: zi Kaṭaluniya.

Ass a, 23 zi yulyuz, d ass n wedlis d tnewwacin gi Katalunya, Sant Jordi n unebdu Ass n wedlis ittas-dd lebda gi 23 zi yebrir (Sant Jordi n tfswin).

Maca anuffar n yewdan s Kufid-19 irra tallest x wass-a asebḥan i ḥr ttrajan imezdaɣ d tmezdaɣ n Kaṭalunya ḥuma ad wardan i wayaywa tinewwacin d yedlisen.

Tanbaḍt n Kaṭalunya, tugi ad terr afrag s tfaska n wedlis n useggʷas-a, tesmutti-tt ar yulyuz. Ass-a ur ttwardan ci bezzaf n tnewwacin, maca ad mmenzen yedlisen x yebdriden d tsedlisin n Kaṭalunya ḥuma ad ixdem wedlis, ad texdm tdelsa.

Manaya issawaḍ-aneɣ-dd ijjt n tewlaft x weydud akatalan teccur s tayri n tɣuri d tayri n tsekla. Amuk dd-tesswaḍ uḍuf n waydud-a gi tdelsa-ines d leɛwayed-ines.

Timaynutin

Fser-itt