27.1 C
Nador
Ttlat 23 Yulyu 2024

04.12 Marḥba zzay-wem ɣer tmeɣra n yizran

Yessufeɣ‑dd Artista Arifi Jaouad Ttanuti ijjen ubidyu n Izran dag‑s azgen n tminut. Yenna dag‑s belli aɣennij yekmel ad d-yeffeɣ deg wass n 04.12.

Aɣennij‑a isejjel-it aked Lina Charif, yegga-as llɣa d amaynu mamek i d-itteḍhar di Trailer‑nnes.

Mamek yettwassen Jaouad niɣ ART-6, d ijjen artista yejhed di tmusiqt, zi lebda ittegg isuraf iggʷjen x qaɛ artistat Irifiyen. Tamunt akd Lina Charif i yella d spesyalista deg izran yedher zi beddu belli ad tejj ca n uɣennij yecna. Tamɛawant-a jar tnayen-a n artistat ad tewwec ijjen lɣillet d tasebḥant, mamek ireẓẓem tabridt ɣer twiza ixess ad tili jar inaẓuren n Arrif.

Yettɣima d araji x isennanen, ad nsel i tnayn n tmijjawin lebda sqasant‑aneɣ s taẓyuḍi d tcuni d ticcukaḍ d qaɛ min ittadfen ul.

https://youtu.be/NeWT0PlVUXg

Timaynutin

Aqelɛi
Aqelɛi
Abdelmajid Akalai

Fser-itt