33.1 C
Nador
Ssebt 13 Yulyu 2024

Ḥullic ḥerten x-as!

Suliman Ḥullic

Le Rifain

Yeɛdu ḍḍusi n Suliman Ḥullic ass n larbeɛ 22 zi yulyuz 2020 x taddart n ccreɛ di Fas. S uya, yumer lqaḍi ikellfen s iɣezzuten n tenɛacin di taddart-a n ccreɛ, bac ad yettwaṭṭef Suliman Ḥullic i yellan zeg ukabar n PAM, d yinni i ttuɣa x-as ittnuben, Faris Ɛellal i yellan zeg ukabar n PJD d Ḥusayen Uḥli i yellan ula d netta zeg ukabar n PAM.

Taddart n ccreɛ di Wejda, ttuɣa teḥkem deg uyur n nuwanbir i yeɛdun bac Ḥullic, a t-ḥazen, wer ittɣimi ca d amɣiwan n Nnaḍur.

Ḥullic d yinni i kid-s ad qqimen di lḥebs n Burkayez di Fas, al ass n 19 zi ɣuct, i ɣa tili tɣimit tamezwarut n uḥeqqeq d lankiṭ.

Timaynutin

Fser-itt