22.1 C
Nador
Ttlat 28 Mayyu 2024

Ḥasan Ben Muḥemmed, ixes ad iɛawed tḥajit n jeddes deg ijjen wungal.

Ḥasan Ben Muḥemmed d ijjen zeg imaraten n Arrif ibdan ifessar ungalen-nnes s Tefransist, immerni ɣer imaraten ameknaw Σaziz Aynan, Racida Lemrabeṭ, Najat Lhacmi d inniḍen ig ittarin s yilsawen n tmura mani i zeddɣen.

Ben Muḥemmed i yellan d mmis n Iɛezzanen, tuɣa yezzar-as yefsar ijjen ungal qqaren-as “La Gâchette facile” i di yettɛawad tḥajit n umas ameqqran ig ittwanɣen di Marsay (iffus n Fransa) x ufus n ijjen upulis.

Umas ig ittwamḍren deg Iɛezzanen ṭṭarf i jeddis, d manaya i t-ijebden ḥma ad ibeqqec di twengimt-nnes ad iɛawed ula x jeddis ig icerken deg umenɣi n Arrif (1921-1926) d mammec ig icrek ula deg umenɣi agarim n Spanya (1936-1939).

Jeddes n Ben Muḥemmed ig immuten di 1976 qber ma ad d-irur umara s telt cchur. Ben Muḥemmed iqqar x jeddis “Baba ig immuten di 1998 ɛemmers wer dayi iɛawed x-as, ura kter nec ɛemmers wer das-nniɣ ad ayi-iɛawed x-as, nedmmeɣ aṭṭas umi wer rriɣ bu taynit d tameqqrant i umezruy n lwacun-nneɣ“.
Ben Muḥemmed deg ubeqqec-nnes x umezruy n jeddis yufa ila tuɣa ittegg aṭṭas n tmeslayin amekaw tayemra s ddinamit di playa n Iɛezzanen d mamec tuɣa iddar deg Wehran, amezruy n Muḥemmed Ben Ḥeddu (Jeddes n umara) ijj-it ad irzu di larcif n imenɣan n uspanyu ḥuma ad iḍfer filu n tudert-nnes ad x-as igg ijjen udlis ad dag-s iɛawed maci ɣir tḥajit n Muḥemmed Ben Ḥeddu maca ula d ijjen uɣezdis zi tudert n Arrif d Irifiyen.

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt