23.1 C
Nador
Ttlat 28 Mayyu 2024

Σali Aɛerras: d Arifi isseɛda 12 issgusa n leḥbes

Farida utcma-s n Σali Aεerras

Iwweḍ Σali Aεerras ɣer lwacun-nnes di Biljik, zegga isseɛda tenɛac issegusa n leḥbes di Lmuɣrib s ttuhmet n usujed i ca n lexdayem n ttaɛeddu ig inekker netta. Tefsar-dd Farida Aɛerras ijjen ubidyu d ameẓẓyan ssemɣaran zi mmitsen i x-asen iɣaben 12 issgusa. Di ficta-nni ggin tuɣa ttiraren dag-s gitara.
Aεerras ittwaṭṭef di Mritc zeg Isppunya, wcin-t i Lmuɣrib, awarni i umestfaq n Biljik, tamurt mani ig izeddeɣ. Lmuɣrib itter-it zeg ispunya minzi Lmexzen iqqar ila netta ɣer-s ca n tɣuni aked ca n teyrawt d tameslemt tettegg ttaεeddu.
Aṭṭas n imeɣnas n tseqqar n yiwdan, qqaren ila Biljik wer teggi walu maḥend ad tessedwel anamur-nnes. Qqaren ila la d nettat tesmeḥ dag-s di leḥbes n Lmuɣrib. Zeg ijjen uɣezdis nniḍen, yenna-dd ijjen uneqqis n tmura imunen (ONU) belli Aεerras “yenɛem adu uweddeb”, mamec ttren zi Lmuɣrib ad as-isnufsel maca walu.
Aɛerras tuɣa izzar-as yegga ijjen tikkest x macca maḥend ad yessen mani iwweḍ ucetki-nnes alaḥsab aweddeb i das-ggin, isseɛda ca n cehrayen x tikkest n macca.
Deg ubidyu, i dd-tefser utcma-s Farida, ittban-d Aɛerras icca buḥbel-nnes maca waxxa amenni ittgerniz, iḍeḥḥek.

Timaynutin

Fser-itt