34.1 C
Nador
Jjemɛa 12 Yulyu 2024

Xalid Lbestriwi: iseddara-d tineddam n Arrif tiqdimin x webrid n tẓuri..

Jar Ṭanja d Lḥusima, manis-d-iqqars, irezzu unaẓur Xalid Lbestriwin x ca n wemsal d uzewweq d tiqdimin n tɣermiwin i yekkin x Arrif i yettafen zzat-sen aḥewwes n tsimma x tudert.

Jjihet n Arrif, deg umezruy-nnes, tegga fus di lebni n tɣerma tameɣrabit.” D manaya i yecqan Xalid Lbestriwi, deg ijjen usenfar d azegrar, itterra taynit limart n tɣermiwin i iweḍḍren ass-a. Deg useggʷas n 2022 deg wemsagar n Land art Flatta, mani i yegga x min min iqqimen zi temdint n Lemzemmet, tamdint tameqqrant n ddewla n Nnkur ijjen ukadriw n ijjen tewwurt s wuzzal d usiramik i d-iccaten lmeɛna x rebɛa n tewwura timeqqranin n temdint, axmi d zamul n unurẓem amek i t-itteydar. “Deg umezruy, ẓelmeḍ lebda ila innurẓem x tɣemriwin d ilsawen-nneḍni, ma d ifniken, d irumaniyen niɣ d aɛraben.” I d-yeqqar unẓur-nneɣ. Ass-a, d tamdint n Badis i t-yecqan aṭṭas i yettwabnan di lqern 12n redlen-tt di 1564. Tamedint-a i yudsen i Lḥusima, iwa tamdint-a ttuɣa-tt d ijjen wammas n tsebbabt am mamec ila tella Venise.

Umi arcif walu, yeqqar Xalid Lbestriwi “ixess ad nexdem x wayda-ya akmam d warekmam ḥuma ad nsaqar ijjen tḥajit d tamaynut i wer nettif ca deg idlisen, zzag-sen inni n uselmed“.

Di lxedmet-nnes min xef ixeddem luxa, ittaf zzat-s ca n ifututen n thendast n yiḍa – iqqar x-asen ila dag-sen aṭṭas n lfuḍa, “ggʷjen x tmagit tamezruyant n jjihet-a” aked ca n arrsumat i d-ikessin zi mamec ttuɣa xeddmen ideqqi arifi i ttuɣa yellan ḥa n twetmin waha. Itteɛjib-as ad isfekker deg yiger-a, ila di Arrif, ttuɣa tanezbayt lebda ɣer deffer-nnes di timɣarin, amek d-ittban deg ijjen ufutu d nitenti kessint tijewijin, d netta ixezzer tizemmar-nnes tigrafikiyin iqqar “min dayi-yecqan nec, amelqi-nni jer min ttwaliɣ d lexyal i zemmreɣ ad bniɣ”.

Tira: Olivier Rachet

Tala : diptykmag.com

Timaynutin

Fser-itt