23.1 C
Nador
Ttlat 28 Mayyu 2024

Umi yemmut Che Guevara n Tcamma n uḍar

Ixess-aneɣ a nessen belli Maradona maci d ijjen umirar n tcamma n uḍar waha. Ameknaw yenni i yeɛdan, ttiraren x ttmenyat niɣ maḥend ad ttwassnen waha. Niɣ inni ittiraren minzi tteɛjib-asen tcamma ttekkesen dag-s imezran-nnsen. Ameknaw azgen ameqqran n imiraren n Wamarkia n Tlatant, yegma-d Maradona deg ijjen lwacun n imeẓlaḍ. Iẓra ẓẓleḍ zzat-s yeggur x iḍaren-nnes. Yenna belli qa lwacunat n tmurt-nnes tteffɣen ɣer lefjer ttreggʷaḥen-d ɣer tmeddit axmi d nitni mmuten s lweḥlan.

X manaya, Maradona ttuɣa irar i Boca Juniors, maɣer kippu-ya s ixef-nnes? Minzi d ijjen kippu yettwaḥsab n imeẓlaḍ, n ixeddamen, iwdan ittwaḥeryen deg Warxintina. Urid am River Plate i yettwaḥsaben d kippu n iburjwaziyen d ayt n wagla. X manaya umi ig iraḥ ad yirar aked Napoli urid irar akid-sen amenni waha. Napoli d tamedint i d-yusin deg yeffus n Iṭaliya, yeffus n mafiyat, yeffus n ẓẓleḍ. Maci am yeẓẓlmeḍ n Iṭaliya mani yella wagla, iburjwaziyen.

Iẓelmeḍ-nni mani illa Milan d Juventus yettwaḥsaben d kippawat n iburjwaziyen. Inni n ẓelmeḍ n Iṭaliya ttuɣa lebda ḥeggren Iṭalyanen n yeffus. Qqaren Iṭaliya n tidet aqqa-tt deg yeẓlmeḍ-nnes waha. Maradona d netta i d-yewwin lɛezz i Napoli, i imeẓlaḍ-nnes, i Iṭaliya-nni iḥeggren. Yettɛawad ila xmi ttuɣa ittirar aked Juventus, wer lli ittirar tcamma waha, maca ttuɣa yettaca ila netta aqqa-t deg ijen umenɣi ḥma ad d-yerr lɛezz-nni i imeẓlaḍ n Napoli. X manaya ig ixeḍar ad yirar qber nnes i Barcelona, maca waxxa amenni di Barcelona yuca axmi netta d aɣrib di kippu-nni, minzi ttuɣa tteggen lferz, x-as ula kṭer.     

Maradona aẓelmaḍ, ig ittmettan x imeẓlaḍ. Yeqqar « nec ig illan d Che Guevara n tcamma n uḍar, tessned maɣer ? Minzi nec tzemmred akidi tessiwled x kuci, urid x tcamma waha, maci am yenniḍen. Nec ssneɣ mani llan imenɣan, ssneɣ mani illa ẓẓleḍ, ssneɣ mani iwdan ttmettan maḥend ad afen aleqquz n weɣrum ». S uyenni, netta aterras-a itteɛjib-as ad isel i Mano Chao xminni ittɣennej x imenneɛraq bla tiwriqin. Umi irbeḥ tkuppat n umaḍal, iraḥ ad iẓer Fidel Castro, d netta i ttuɣa yewtin tiggezt n Castro deg uḍar-nnes d tenni n Che Guivara deg uɣil-nnes. Wer nzemmer a nettu, ila Maradona ɣer-s aɣezdis-nnes aberkan. Am merra midden. Ula kṭer umi yewḍan deg ubaryuḍ n uneffeḥ n ucemlal. Maca, amec nnan Ifransisen: “Rebbi n tcamma n uḍar, yugur ijja-aneɣ”.

Maradona, ad iqqim d amirar d ameqqran deg umaḍal. D manaya waha.

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt