21.1 C
Nador
Jjemɛa 21 Yunyu 2024

ttwafen kter zi 160 n imeḍlan n iḥenjiren imeẓẓyanen di Kanada

AFP 14.07.2021

Asiɣi n tfawt x umezruy di Kanada, yessiweḍ ɣer twafit n waṭṭas n imeḍlan n iḥenjiren imeẓẓyanen -tarwa n imezdaɣ imezwura- i ttuɣa yettwakerfen di glizyat d sekwilat.

Ɛawed ttwafen di Kanada aṭṭas n imeḍlan i di netyen ayt bab n tmurt n tidet, kṭer zi 160 n imeḍlan n iḥenjiren imeẓẓyanen i yettwafen di tegzirt n Kuper deg ij n ddemnet ttuɣa-tt qbel d ssekwila. Ssekwila-nni ttuɣa ttrebban din min yeqqimen zi tarwa n imezdaɣ n umarikan imezwura,. zeg ineggura n lqern n 19, ar mani d 1975.

Azellif ameqqran n lḥukuma takanadit Justin Trudeau yenna: “iqqes-ayi wul” lami dd-yeffeɣ lexber, “Inni yemmuten wer nzemmar a ten-dd-nerr, maca nzemmar a nekkes afrag x tidet, a nexdem akked wamunen n wegdud asrew (agdud amezwar), maḥend a neqḍa x useḥqer, d useɛqer.

Arrayes n Kanada iswingim deg wemkan n twafit nni (Liam Richards/ AP)

Di simanat yeɛdan ttwafen di Kanada beɛda kṭer zeg 1000 n imeḍlan n tarwa n imezdaɣ imezwura n Kanada. Ttuɣa ttwaggen s bezzez di sekwilat mani dasen-ɣa-mesḥen tanettit-nsen.

zeg 1874, ca n 150.000 n iḥenjiren tarwa n wegdud asrew, bbẓen-ten s uɣil di glizyat. Aṭṭas zeg-sen i xef yettwaɛedda niɣ ittwakerfes. Ar nhar-a, leḥsab yeqqar belli ca  n 4000 zeg iḥenjiren-a mmuten ɣir s wuxsas. taneggarut n ssekwilat-nni teqqen di ttesɛinat.

Timaynutin

Aqelɛi
Aqelɛi
Abdelmajid Akalai

Fser-itt