25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Tisegnaf n Smartphone, Astiqa d ticcin!

Smartphone
Fuṭu: dan.nikonov shutterstock.com

Uca aqqa‑neɣ nennebiy, a s-tinid aqedduḥ-nni n utliffu d ticcin i dag‑s. ‑Xelli deg iyyuren yeɛdan ɛad kter, minzi nekkes x umuni s lehlak-a yegguren‑. Neqqen ɣer ikabliten, ha yenni n trisinti , ha yenni n Internet. X tuffut, aked werzam n tiṭṭawin, d tmeddit qbel aqqan-nsent, la deg ubrid: Aswiẓẓed ɣer Smartphone yedwel am twarrit n nnefs.
Melmi nzemmer ad t‑neḥseb d ttebliyyet? Mamec ɣa neg ad nessenqes zeg utliffu? Mayemmi zag‑s nettebla beɛda?.

Min teɛna ttebliyyet s Smartphone?

Min yeqqer weḍbib? wer yeqqir walu, minzi manaya d amaynu ɛad. Maca nzemmer ad nessemqudda aked ttebliyyet s Internet yellan zi cḥal uya: minzi merra min yeqqnen ɣer Smartphone (Azgen ameqran), ixeddem s internet. Mala wer telli d ttebliyyet, i mayemmi ɣer‑s nettɣima ass yekmel? Aqa wer yeḍbiɛ qaɛ ad tnebyyed deg ijjen uqedduḥ zegga id ɣa tenqer ar ɣa teɣli. Ittmarni uswiẓẓed ɣer‑s ɛad mala ttacid belli ca i inejmen mala wer tessijjed. Ar mani yedwel wemsawad s utliffu, wer yecqi anict min yecqa utliffu-nni simant-nnes.

Mamek tbedda ttebliyyet?

Ttebliyyet tettraḥ ɣir min tettmerni, tbedda s wansṭali n Apps i dac-yeqqaren “ad tqad‑ac lami teggid App‑nneɣ”, tticcent tineqqiḍin d awerdi, mintra teggid ca n ḥajet ttren-tt zag‑k. Instagram yeqqar‑ak aqa Afuṭu‑nnek yeɛjeb i qedda n midden. App n tirart teqqar‑ak: adef‑dd aqa nuca‑k qedda n wureɣ a zag‑s tirared.
Manaya issazzar Dopamin (Ahurmun n lefraḥet). Tettacid s uɣebbi d unecceṭ. Minzi din wi dac-yeqqern aqa manaya i teggid yecna. Ssenni ad tafed tettwalid manayenni yecna, uca trennid tlessqed dag‑s cwayt zi cwayt.

Ttawed ijjen lweqt mani i dd-nttekkes Smartphone zi jjibb bla ma a nfekker belli nekkes-it‑idd. Nettedwal nesxeddam‑it ɣir ḥima wer nettici ca n ddeg mala wer t‑nssexdem. Urid sennej i tyawant, niɣ minzi neḥwaj ad nexzer ca n ḥajet.

Minzi ɣa ssneɣ ma ttebliɣ?

“Craving” d ijjen wawal ixes ad yini “Tyacit s nnaqes” mala iɣab Smartphone, tyacit s gana n uɛebbeẓ x ibuṭunen‑nni‑nnes. Tyacit‑a d ultma-s n tenni i zi ittaca wenni yetteblan s Gaming, s unikutin niɣ s ca nniḍen. Kter ɛad iḥenjiren imeẓẓyanen d iḥudriyen, mintra beddan‑as zik, mintra ttallɣen di tnaɣit deg ikabliten.

Tiḥnjirin d iḥenjiren n yiḍa iman‑d ak‑d Smartphone / Fuṭu Pixabay/Andi Graf

Melmi ittemrusa Smartphone x missa n tɣuri, ittawi 30 % zi taynit n tḥenjirt/uḥenjir. Manaya ad t-teẓrem mala tekksem Smartphone i tarwa nwem. Ttxiyyaqen, ttɛessaben deɣya. llan ca tmuzzren. D manaya zi yettwaɛqal deɣya wenni zag‑s yetteblan.

Nzemmer a xaf‑s neqḍa?

“Wah ‑ maca wenni yetteblan yeqseḥ ad zzag‑s yeffeɣ” yeqqar Prof. Thorsten zi tseddawit n Bremen. Prof. Thorsten yettwessa mamek imeẓẓyanen xelli la d imeqranen ad ggen planu i wass-nsen, ad dag‑s ggen planu i Smartphone, jer Sport, d umsagar ak lwacun d imeddukal, ad tili ijjen tseɛɛet niɣ tnayn deg wass n Smartphone.

Ɣer uɣimi ɣer Macca, ɣer usummet ixessa ad yaggʷej. Wenni i das-ittafen lesbab ad t‑yegg d tseɛɛet n ufaqi. ad iseɣ tseɛɛet ad t-tesfaq. Ɣa tɣuri ixessa Smartphone wer itteṭṭef amkan i Macina n leḥsab.

Aṭṭas n yewdan deg umaḍal sxeddamen Smartphone ɣa macca

Asyuri n wawal‑a merra, Smartphone yegru dag‑s merra min ntteg deg wass‑nneɣ. Nḥesseb dag‑s ussan, nettfaqa zag‑s, negga dag‑s librita … Maḥend ad zag‑s nessenqes, ixessa ad nedwel cwayt ɣer teqdimt, ad nagel takulast (lyawmiyya) deg uxxam, A negg tiẓemmimin (Notes) di lkiɣeḍ, Ad nerr tseɛɛed n tyaẓiḍt. Tudert n yiḍa tedwel teshel, maca terra-neɣ d inecraf. Nudes ayawya, maca wer nessin ayawya, nedwel wer nessin la d ixf‑nneɣ.

Ɣer ɛawed: Iyezzimen n tnefsect.. Mamec i kid-sen ɣa nemsurruf ?
                          Setta n yeklusay n macca !!

Timaynutin

Aqelɛi
Aqelɛi
Abdelmajid Akalai

Fser-itt