21.1 C
Nador
Jjemɛa 21 Yunyu 2024

Rajabian, yudef ɣer leḥbes minzi issufeɣ-dd album deg Iran

Amuziki Ayrani Mehdi Rajabian izemmer ad yadef leḥbes minzi ixeddem, ittari tamuzikt d iwalen n iɣennijen. Maca qa Rajabian, izzar-as isseεda εamayen di leḥbes, zzag-s lkaccu d tikkest x macca. Minzi issufeɣ-dd ca n iɣennijen wer εjiben i yenni itteḥkamen deg Yiran. Maca merra manaya, qqaε wer ibedd deg webrid-nnes bac ad ikemmel x tmuzikt.

Yenna i BBC News : « Wer tteεqibeɣ ca ɣer deffer, wer tteggeɣ bu igmiren x yixef-inu ».

Rajabian idwel ixeddem s tnuffra deg ijjen lgaraj n taddart-nnes di temdint n Sari. Deg iẓẓelmeḍ n Yiran, maḥend ad dd-issufeɣ ijjen walbum d jjdid.

Album-nnes « Coup of the Gods ». Zeεma « aneqleb n wakucen ». Ittwagg s twiza n waṭṭas n artistat i kid-s t-ixedmen.

Taseḍma-ya dag-s ijjen urkistra d Tabrazilit, aked Imuzikiyen-nneɣni zi Trukiya, Rusiya, Lhend, Arjuntin d tnayen n tmeɣnaj d Timirikaniyin nitenti d Lizzy O’Very d Aubrey Johnson.

Timeɣnaj-a tina, ttɣennjent iɣennijen n Rajabian i yeccuren s uxeyyeq i yeksin aṭṭas n tebratin tiseyyasiyin. Wer nttettu belli timɣarin wer zemmrent ad ɣennjent deg Yiran.

Wami yenna Rajabian ila iggur ad ixdem aked tmeɣnaj-a tina azzɣat, sbedden-t, sseεdan-t ɣer lmeḥkama, abeṭṭuy (lqaḍi) yenna-as aqqa « ittcejjaε aqeḥben ».

Zegga i das-dd-rxun, waxxa amenni, ikemmel azemmem-nnes, waxxa tthuddan x-as s leḥbes.

Yenna i BBC : « Ass-a, album ikemmel, zemmren ad ayi-ṭṭfen εawed, wer ssineɣ min ɣa iwqεen, maca nec wer tteεqibeɣ bu ɣer deffer… ».  

« Aqqa d tiseḍḥac a nessiwel ass-a ila ixess-aneɣ a nesbedd tmuzikt di zzman-a i di nella ».

Tikkest x macca

Akarfes i yekkin x Rajabian ibda aseggas n 2013 umi udfen ipulisiyen x ustudyu-nnes, bellεen-as-t, ksin-as merra ssidiyat-nnes.

Xenni, ttuɣa issugur ijjen tmedrawt n uzemmem i yettbeddan aked tmuzikiyin uca ttuɣa issujad ijjen walbum qqaren-as « Amezruy n Yiran ». Album-a ggin-t s tgiṭart, issawal x umseksi-nni i ttuɣa yellan jar Lεiraq d Iran.

Ssidfen-t ɣer leḥbes, minzi zeεma « ittegg ijjen tmuzikt memnuε, iwalen n tqessisin n iɣennijen ttceyyanen lmexzen Ayrani d ddin n tmurt ».

Rajabian qqaren illa isseεda 90 yum di lkaccu d netta ggin-as takettant x tiṭṭawin ttuɣa wer ittwili mayen ittuqiεen ṭṭerf-nnes.

Rxun-as ɣer umeggaru, maca deg useggas n 2015 yettwaṭṭef εawed, ḥaca twalat-a aked uma-s amessufeɣ Ḥusayen Rajabian, ḥekmen x-asen s setta n iseggusa, zegga sseεdan yalleh tlata n tminutin di lmeḥkama waha.

Tnayen-a n wawamaten kksen x macca 40 n wussan, Rajabian, yenna illa 15 kilu i zzag-s teɣḍel, iεuqq-dd idammen.

Ttamara-ya i yewta, tejj-it ad ixarres deg uɣennij i zi irẓem album-nnes amaynu « Whip On A Lifeless Body » niɣ « lmecεeḍ x ijjen arrimet temmut ». Aɣennij-a ixeyyeq s waṭṭas, tbedda-d s tmuzikt n yimis n Tcilu uca tettgeεεed cwayt s cwayt.

Mehdi Rajabian

Amusiki yeqqar « arrimet n bnadem i wer yeqqimen tella ».

« Deg wass n 29 zi tikkest-inu x macca, reẓmeɣ tiṭṭawin-inu, ttuɣa wer ssineɣ ma mmuteɣ ma ddreɣ ; ma aqqa-ayi x tmurt ma di jennet. Ila ɣabeɣ. Uciɣ s ca n ddegg… Taycit-a d manayenni i xseɣ a ɣer-s awḍeɣ s umursu-ya n tmuzikt ».

Tikkest n macca, tejja lemfasel n Rajabian ad uffen. Lux wer izemmer ad yirar tamuzikt.

Lux ittari tamuzikt i iɣennijen-nnes, isekka-tt i imuzikiyen ttbeddan akid-s zeg umaḍal amen yekmel. Ttzemmamen imursuten-nnsen ttεwaden sekkan-as-tt ɣer Iran. Rajabian ittkumbuza imursuten-a. Lxedmet-a teqseḥ minzi internet tedqel d uḥeṭṭu n leḥkam Ayirani.

Iqqar : « Ttuɣa rezzuɣ x ijj n yilmes d amaynu. Ijjen tmuzikt wer teqqin la ɣer ijj n wemkan. Wer telli la n ccerq la n lɣerb, ttuɣa rzuɣ ad snuffreɣ awal-nnsen aɣerbi ». Nniɣ-asen ad ggen min dasen-inna leεqel-nnsen, minzi ttuɣa xseɣ ad yemsar ijj n unufsel n tidet.

Harvey Mason d John Legend

Harvey Mason Jr d netta ikumpuzan album-a, εawed isettef-it, izemmem-it aked Franklin Aretha d Michael Jackson d Beyonsé d Britney Spears. Mamec ttuɣa idwel d amɣar n Grammys.

Inna Harvey Mason i BBC News : « Umi ssiwleɣ twalat tamezwarut aked Mehdi, icqa-ayi aṭṭas. Mac awami sliɣ i tḥajit-nnes, dewleɣ lesqeɣ ɣer-s. Zegga sliɣ i tmuzikt-nnes, xenni ttbehḍeɣ ».

« Mehdi igg-dd ijjen tmuzikt tecna s waṭṭas, maca deg ijjen lḥal yeqqseḥ aṭṭas ».

Lesnaḥ n tidet

Ass n jjemεa ad dd-iffeɣ walbum, awerni ca n imalasen waha zegga Ṭaliban teṭṭef Afɣanistan, tajjart n Yiran. Asistim-a la netta iḥerrem tmuzikt, yenna « qa d ijjen εada wer telli d tameslemt ». Zegga nɣin Ṭaliban Fuεad Andarabi s uqerṭas.

Tanezbayt d afsay i yellan weḥḥed-s.

Yenna Rajabian i BBC News azzɣat umi i dd-issiwel x walbum i twalat tamezwarut « Di ccerq n lwesṭ, imis amuziki izemmer ad yili d tajwijt ».

Irni inna : «  midden iggur ad xezren ɣer tindeffert-nnsen ca nnhar, ad akzen ila neccin maci ḥa negga tamuzikt waha, maca newwi-dd akid-neɣ tafelsaft d uxarres amdan s tmuzikt, ad as-nini ila neccin maci nesseɣd deg wudem n lḥugra waxxa di zzman iqesḥen ».

« Mala tesseɣded deg wudem n ukares n ddewla, axmi aqqa cek akid-s. Wer zemmreɣ ad sseɣdeɣ. Aqqa tamuzikt d lesnaḥ n tidet weḥḥed-s i yettbeddan deg wudem n tḥuja ircan ».

S tidet, tamuzikt n Rajabiyan wer zemmren Iraniyen ad as-slen di tmurt-nnsen, maca issitem ad tt-qeblen iwdan di tmura-nniḍen ad tt-ggen deg wul-nnsen s tebratin-nni i tkessi deg ibeḥrar-nnes.

Iqqar : « Mala slin midden i walbumat-inu, aya ad ayi-iεawen maḥend ad aciɣ ila εad aqqa-ayi ddreɣ, ilmes-inu εad tteslan-as ».

« Zemmreɣ ad iniɣ i dduniyt ila wer din ula d ijjen tdiktatriyt tzemmer ad tesbedd tamuzikt ». Aqqa ssurfeɣ merra min xaf-i ikkin di leḥbusat, maca lux qa dewleɣ-dd s ijjen tmuzikt d tamaynut. Waxxa i ɣa dewleɣ ijjen twalat-nniḍen ɣer leḥbes ».    

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt