19.1 C
Nador
Lexmis 30 Mayyu 2024

Muḥend Sɛidi : Akarikatrist d umeɣnas n Tmaziɣt i yejjin limart s uɣewweɣ-nnes

Waxxa idder tudert d taquḍaḍ maca waxxa amenni ijja limart-nnes deg umezruy n unhezzi n Tmaziɣt. D ijjen ttuɣa-t d artista, isselmad tẓuri ɛawed mamec i t-ttuɣa d ameɣnas n Tmaziɣt. Iqqim lebda iccat x Tmaziɣt ar mani d ass-nnes ameggaru, mani ttuɣa i t-iɣleb uxenzir. Nessawal da x umeɣnas Muḥend Ameẓẓyan Ssɛidi.

Iwdan i t-id-itteffkkren, ttfekkren-t-id s ikarikaturen-nnes i ttuɣa i d-ifesser x jjurnalt n Tmaziɣt, ɛawed s ubeddi-nnes ameqqran aked inekraf n umussu adelsan n Tmaziɣt deg useggas n 2007.

Mani ilul

Ilul Muḥend Ameẓẓyan Ssɛidi deg wass , 28 Ibrul 1964 di temdint n Midelt, zeg ijjen twacunt zeg Ayt Tedjit. Baba-s Muḥa Uɛli Sɛidi i d-ilulen deg yiɣrem n Ayt Yeɛqub ttuɣa-t d amjahed, ṭṭfen-t iḥewwasen deg wass n 21 yunyu 1954, isseɛda leḥbes n Sidi Sɛid di Meknas ijjen useggas d uzgen, immut aseggas n 1976. D Muḥend xenni yalleh ttuɣa iɛlem tenɛac iseggusa. Yemma-s Ɛica n Ḥmad d Buhu i d-ilulen deg yiɣrem n Azar deg Ayt Tedjit, d nettat ikellfen s ussegmi n tarwa-nnes. Jarkṭer Muḥend i ɣer-s iqqnen ar mani immut, d netta yettlaɣa s yisem-nnes « mma ».

Abrid n ulemmud-nnes

Iɣra Muḥend Ameẓẓyan Sɛidi di temzgida n Lmasira di Midelt iḍfar tiɣri-nnes deg ukulij n Lɛeyyaci di temdint-a s yixef-nnes. Immutti ɣer usinan n Mulay Smaɛil di Meknas aseggas n 1984.

Aseggas n 1990 iffeɣ d aselmad n tẓuri di temdint n Buɛerfa di jjihet n Ifiyyey, deg useggas n 1997 immuti ad issɣer ɣer usinan n Mulay Rcid di Rracidiya.

Zeg useggas n 2010-2011 iɛqeb-d ɣer Midelt, amkan mani i ilul. Dag-s i yegga deg wayyuren imezwura ijjen laksiḍa, irreẓ zeg iḍaren, yejj-it waya ad iqqim d ameɛḍur ca n tnayen iseggusa, wer inni ad iggenfa al mani yufa ila axenzir iṭṭef arrimet-nnes.

Laṭṭan-a wer kid-s yufi agenfi, waxxa netta ttuɣa ittmuttuy jar klinikat n Arbaṭ d Lqniṭra ar mani immut tameddit n 21 Dujenbar aseggas n 2013 di Midelt.

Muḥend Ameẓẓyan Ssɛidi : Artista, aselmad d umeɣnas n Tmaziɣt  

Ikarikaturen-nnes lebda ttuɣa ittegg-iten x tɣawsa n Tmaziɣt, mamec igga isefsaren mani mma. Ameɣnas igga aṭṭas n tmesmunin mamec ibedd aked imeḥḍaren n tesdawyin, mani kid-sen ttuɣa iḥeṭṭar di merra inhezziyen-nnsen i ttuɣa itteggen.

Taddart-nnes ttuɣa-t d raq n yegrawen n merra imeɣnas, d imeḥḍaren niɣ imeɣnas-nniḍen, ɛemmers wer iɛḍil ad iɛawen, s ttmenyat niɣ s wawal iẓiḍen inni d tinni i ttuɣa iccaten aqerṭas x Tmaziɣt.

Aked min yemsaren deg useggas n 2007, d wuḍuf n waṭṭas n imeɣnas, ttuɣa lebda ittmuttuy jar spiṭarat d kumisariyat deg umeknas d Imtɣren bac ad issiɣ fus-nnes i imeḥḍaren i ttuɣa ittwawten alaḥsab ddenf i ttuɣa yellan di tesdawyin.

Muḥend zeg iwdan i ttuɣa itterran taynit i igujilen , la d netta ttuɣa ittegg tizemmar-nnes bac ad iɛawen-a anaw-a n iḥenjiren, mamec i ttuɣa ittic idlisen, itegg tisawurin maḥend ad issemɣar ula zi tzemmer n temɣarin.

Muḥend Ameẓẓyan Sɛidi, ttuɣa-t d argaz d Maziɣ n tidet, iqqim iṭṭef deg izalen n Tmaziɣt, iqqim ɛawed d ilelli, ixḍar ad idder s tinzar-nnes i yuɛlan. Yumen di Tmaziɣt.

Deg wass n tmettant-nnes, deg useggas n 2013, usin-d imeddukal-nnes mani mma, maḥend ad ssijen asijji ameggaru x umeddukel-nnes i yewcin zi tzemmar-nnes i Tmaziɣt, ɛemmers ma iqqemcec x-as s ca n ḥajet. Bandu n Umaziɣ x wemḍel-nnes, iderreɛ i ucal i yessen, yessen-it.

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt