25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Muḥemmed Inɛisa yura adlis x Lwalid Mimun

Amari Arifi Muḥemmed Inɛisa i yettwassnen s “Afedjaḥ”

Le Rifain

Yura umari d wezlawi Arifi Muḥemmed Inɛisa i yettwassnen s “Afedjaḥ”, ijjen wedlis yegga-s i yisem “Lwalid Mimun, zi ddcar ɣer umaḍal”. a dd-yeffeɣ ɣer tsedlisin di min dd-yegguren n wussan.

Adlis-a, a deg-s nraja tifawin i ɣa yesserɣ Ufedjaḥ x isuraf n Lwalid Mimun, i yellan d ijjen zeg idurar n uɣennij di Arif.

Deg yijjen tzemmemt di facebook, yenna deg-s Ufedjaḥ: “Adlis x Lwalid Mimun ikemmel, maca netta ɛad wer ɣer-s bu lexber!”

Di Arif, ɛlayen merra wi ittarin s tmaziɣt, itteṭṭef ca n teɣmert zi tɣemmura n tsekla, izlan niɣ ungal niɣ tinfas… nettaf Inɛisa wiss tlata i yeffɣen x tqularit-a, awarn i Chacha i yuran “Abrid ɣer yezlan”, d Cahid Andichi s wedlis-nnes “Irifiyen ass-a”.

Adlis n Inɛisa ad yili d ijjen wudem n tira cewwarent, d tfawt a dd-terɣ x yiger n tussna di Arif.

Timaynutin

Fser-itt