33.1 C
Nador
Ssebt 13 Yulyu 2024

Kuruna tudef ixeddamen di lmuyyi n Nnaḍur

tala: Hespress

Yegga Σali Xalil, lεamil n Nnaḍur, ijjen ubelleɛ ikmel x ixeddamen ig ixeddmen di lmuyyi umi qqaren “aɣelluy n umelwasu” di Nnaḍur. Abelleɛ-a yus-d zegga i yufin aṭṭas n ixeddamen helken s kuruna.
Abelleɛ-a ittwagg ass-a n letnin s twiza n ca n imxazniyen. Adaf ɣer lxedmet-a yemsar s ca n ccuruṭ uɣil zzag-sent am ulaggʷaj jar uxeddam d wenniḍen. Mamec ittwagg ijjen spiṭar d ameẓẓyan ḥuma ad bedden aked imehlac illan dinni. Wtin ijjen ẓeyyar x wemkan-a n lxedmet wer ttejjin la d ijjen ad yadef ɣir mala ɣer-s ca n arruxsa. Asenfar-a wanita xeddmen dag-s ca n 1700 uxeddam.

Timaynutin

Fser-itt