33.1 C
Nador
Ssebt 13 Yulyu 2024

Kawtar Berrani tessiwel x uɣennij Arifi di tesdawit n L’axawyen deg Yefran

tegga ijjen tanaẓurt Tarifit umi qqaren Kawtar Berrani, deg wass n lexmis n 25 yennayer 2024 i yeɛdan, ijjen tinawt (conférence) s Tenglizit x mamec i yegma uɣennij Amaziɣ di Arrif.

Amsagar-a tbedd x-as tesdawit n L’axawayen deg Yefran. Tessiwel dag-s tnaẓurt x mamec issemɣer unaẓur Arifi zeg uɣennij Amaziɣ, mamec tessiwel x ca n tmeslayin i yeqqnen ɣer “stil n iɣennijen”, mani tenna ila qa jjehd n uɣennij Arifi aqqa-t di tebratin-nnes.

Tegga-asen ijjen umeknaw n uɣennij n tseḍma n “Itran” mamec i dasen-tessefhem tibratin min xef ila tessiwel.

Amelqi-ya ḥeḍren dag-s aṭṭas n imeɣnaj Imeɣrabiyen, zzag-sen Nuɛman Leḥlu, Salaḥ Ddin Muḥsin ḥuma ad ssiwlen x mamec i yegma uɣennij Ameɣrabi deg wakud.

Timaynutin

Fser-itt