13.1 C
Nador
Lḥed 14 Yebril 2024

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersiggʷed ».

Ijjen tsenbḍayt (lmeḥkama) d Tadzayrit teḥkem-dd di larbeɛ-a (30 nufember, 2022) s ɛecra n iseggusa di lḥeqq n ukarikaturist Γilac Ɛinuc, i yellan berra i tmurt, s ttuhmet n “uzawar deg uselway n tegduda” d « ubersiggʷed » alaḥsab mayen tenna tayemmunt tanamurt n usnufsel xef inekraf.

Yura Γilac Ɛinuc ijjen twit zegga i dd-fesren leḥkam-nni kunṭra-nnes yus-dd dag-s « Iffeɣ-dd zi lmeḥkama n yibekkiḍen di Bgayet (ẓelmeḍ n usammer n Dzayer) leḥkam n ɛecra n iseggusa n leḥbes d ijjen uwardi d agraɣlan ḥma ad ṭṭfen Γilac Ɛinuc x arrsumat-nnes. »

Tenna tyemmunt n unufsel n inekraf, belli ttuhmat i das-wcin nitenti d « abekkiḍ n usemɣer zi ca n tmegga d tiberggʷadin, d ubekkiḍ n uzawar deg uselway n tegduda d uzawar n ijjen wegraw d anegmam »

Γilac Ɛinuc (34 n useggʷas) d akarikatursit, izwar-as ixdem di Charlie Hebdo Tafransist, d netta ass-a yettɛic di Fransa, ayenni iwweḍ ifesser x iraqqen n wemsawaḍ anamur d ca n imassen n tɣemsa i yellan di treɣmamt (opposition).

Timaynutin

Fser-itt