25.1 C
Nador
Jjemɛa 1 Dujembir 2023
- Advertisement -spot_img

C.Andic

330 n yedrisen
Chahid Andich

Lebni Aspanyu di Nnaḍur: d agla ittraḥ ittweḍḍar

Tamdint n Nnaḍur teccur s lebni i tuɣa yebna Uspanyu i tuɣa bnan jar 1912-1956. Zi lebni yettwassnen, nettaf mayen umi neqqar lebni n...

“Tiɣarrbua” d album d amezwaru n Masyur + Amsawal aked Najim Lmercuḥi

Inni i yessnen Najim Masyur, mmis n Qasita. Tuɣa ttrajan lebda ɣer-s ad dd-yessufeɣ ijjen wass ca n album n uɣennij. Najim, i yelmden...

Lilit: Tamɣart tamezwarut n sidna Adam i das-innan “Lla”

Azgen ameqqran nessen belli Sidna Adam tamɣart-nnes tamezwarut nettat d "Ḥewwae" (Eve). Maca di tḥuja n wudayen, Ḥewwae maci d nettat d tamɣart tamezwarut...

Maca a Naɛima, temmuted neccin qaɛ wer cem-nessin!

Am nec am waṭṭas n yiwdan, nelqa-dd lexbar n lmewt n ijjen temɣart d tamarit deg Ulanda, ufiɣ ila qqaren-as Naɛima Lbezzez, a x-awem...

“Xseɣ ad ugureɣ wer dd-ttɛiqqibeɣ…” ta d ict d tɣuyyit n ijjen temɣart d Tarifit

Tamɣart: zi Gisèle ɣer Lina Deg wass n 28/07, temmut ijjen tmeṭṭuḍt i ttuɣa ittemmseksin s waṭṭas x tseqqar n temɣarin di Fransa d umaḍal,...

Adan n tmurt, zemmaren ad ac-dd-qelɛen ul, maca ha min umi neffɛen.

  Aṭṭas n yiwdan ttɣilen ila mala tebḍid adan n tmurt n x tnayen izegnan, ad ddren s tnayen. Maca manaya wadji bu nican. Azgen...

“Inni icerrzen taɣennant”… Ijjen tmezgunt d tamaynut n Zahid

Ḥmed Zahid, zeg iwdan isbedden amezgun amaynu di Arrif. Aṭṭas n yeḍrisen i yura, ttwaxdmen x teflewt n umezgun. Zi tmezgunt-nnes "rezzuɣ di tayyut"...

Ha mamec tteggen ayt Ifiyey (Figig) i wass n lɛunesret

Tamurt n Ifiyey (Figig) tus-d deg usammer n Lmaγrib .. g uɣezdis n tmurt n Dzayer … Ifiyey (figig) ittwassen s temyurin-ness xirlleh. Ad...

Ixemrawen, d adlis d amaynu ittekkes tadjest x “ixemrawen”

le rifain Deg iyuren i yeɛdan tessufeɣ-d tamarat Tarifiyt Btsima Xbiza ittwassnen s yisem n "Siman" ijjen tsemmuḍt n tenfas tiquḍaḍin i d-yessufeɣ wammas n...

Ḥasan Ben Muḥemmed, ixes ad iɛawed tḥajit n jeddes deg ijjen wungal.

Ḥasan Ben Muḥemmed d ijjen zeg imaraten n Arrif ibdan ifessar ungalen-nnes s Tefransist, immerni ɣer imaraten ameknaw Σaziz Aynan, Racida Lemrabeṭ, Najat Lhacmi...

Tineggura

- Advertisement -spot_img